COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Reunió del grup de treball d'horaris i conciliació 18/02/2022 
 
El passat divendres va tenir tingut lloc la reunió del grup de treball d'horaris i conciliació, us fem un resum dels punts més interessants:

La SGRH ens han presentat la proposta de comunicat intern que faran respecte a l'ampliació del període de gaudiment d'aps del període 2021-2022, esborrany de la instrucció per assumptes personals 20022-2023, i l'esborrany de la instrucció de vacances 2022-2023.

Allargament període de gaudiment AP
Ens comuniquen que finalment donada la situació excepcional per gaudir dels dies d'ap durant l'últim trimestre de l'any en especial els mesos finals (desembre i gener). Les persones funcionàries afectades podran sol·licitar l'ampliació del termini de gaudiment del permís per assumptes personals en el supòsit que en els serveis hagin denegat a aquestes persones sol·licituds per assumptes personals durant els mesos de desembre 2021 i gener 2022, amb motiu de la manca d'efectius per l'acumulació de baixes mèdiques a la seva unitat.
Les persones interessades podran gaudir d'aquestes hores d'assumptes personals des del
21 de març fins al 31 de maig de 2022.
No és motiu d'ampliació del termini de gaudiment del permís per assumptes personals el fet d'haver-se trobat en situació de baixa mèdica. Únicament en el supòsit a dalt esmentat.
Des del SEIME creiem que aquesta resposta tot i que es fa de forma excepcional hauria de tenir present altres supòsits i s'hauria d'haver gestionat amb més celeritat.

Proposta instrucció d' AP
La subdirectora general de recursos humans ens informa que per adaptar la instrucció a les modificacions de llei de la funció pública s'han d'introduir canvis rellevants, com la modificació de resposta per denegació ara s'haurà d'aplicar el silenci com a resposta negativa i que cal eliminar els terminis en la comunicació.
Nosaltres hem demanat que hi hagi terminis perquè creiem que tant des del punt de vista de la persona que sol·licita el permís com per part dels comandaments que han d'autoritzar i gestionar els serveis, creiem que és millor disposar de terminis a l'hora de respondre i sol·licitar els ap.
Tant per la SGRH, La comissaria general tècnica de la seguretat com per les organitzacions sindicals és important que els permisos siguin tramitats sempre via ATRI perquè quedi constància de les sol·licituds i de les respostes o denegacions, ja que a l'hora de quantificar i reclamar la denegació i parlar sobre la problemàtica des dels dos punts de vista parlem sempre sense unes dades concretes i cal disposar de les dades reals.
També ens remarquen que els assumptes personals sense una situació excepcionalitat es perden al final de l'any policial i no hi ha cap norma que obligui a l'administració a fer l'allargament de períodes cada any.

Proposta d'Instrucció de vacances.
Ens informen que hi haurà poques modificacions respecte als altres anys, en l'àmbit d'escala intermèdia el més rellevant és la modificació del text on es parla de la forma de gestionar el període de vacances pels caps de torn o anàlegs.

"Així mateix, cal mantenir la distribució de comandaments que garanteixi el servei, al marge del percentatge de permanència mínima. En aquest sentit, les vacances dels caps de torn, o llocs anàlegs, o qui realitzi aquesta funció en la seva absència, es repartiran a banda de les de la resta d'efectius de cada escamot.
No obstant això, el percentatge abans esmentat podrà ser inferior en determinats cicles quan el quocient entre la plantilla i el nombre de cicles d'un període no doni un resultat exacte."


Nosaltres també hem remarcat la gestió de la modificació dels períodes de vacances sol·licitats anteriorment a assistir a cursos de formació i períodes de pràctiques (Curs sergent/a i sotsinspector/a 2021) que puguin coincidir amb els mesos d'estiu, ja que la situació que es va donar l'any passat no queda correctament recollida en la instrucció anterior.
La subdirectora ens manifesta que el que cal és evitar la situació com les que va tenir lloc anteriorment.

Restem a l'espera del text final en cada cas i de veure si finalment es modifiquen algunes de les propostes presentades duran la reunió d'avui.Consell executiu del Seime.
Catalunya 19 de febrer del 2022.
 
 
NÚMERO DE COMUNICAT:23/2022 
DATA:21 de Febrer de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies