Primera sessió ordinària del Consell de la Policia de 29 de setembre 
 
Avui s'ha celebrat una nova sessió ordinària del Consell de la Policia. Des del SEIME us fem un resum dels punts tractats. Una sessió que ha quedat suspesa perquè no han estat abordats tots els punts que constaven en l'ordre del dia.
Estat convocatòries

Especialitats:
Octubre/ novembre 2023 es preveu convocatòries de les especialitats, d'Escortes, Grup de muntanya, Tedax, Grup especial d'intervenció i subaquàtica.

Promocions internes:
Mantenen per 2024 noves promocions de caporal/a, sergent/a i sotsinspector/a, ens comuniquen que canviaran la previsió primer inspectors/es i després les altres tres categories.

Des del SEIME hem manifestat la nostra queixa per les publicacions amb errades dels llistats provisional de mèrits i en especial per la modificació a última hora del redactat de les bases sobre la tercera prova (test psicoprofessional) de promoció interna de sergent/a i desotsinspector/a , en el segon cas un dia abans de la tercera prova .

També hem explicat l'elevat nombre de reclamacions per la manca de meritació de l'experiència professional i la manca o defectes en la meritació de títols acadèmics.
En aquest cas hem explicat els diferents supòsits que hem detectat , per aquests motius hem demanat que tinguin present que tenim moltes queixes per la manca de meritació o el tipus de meritació dels títols superiors i que revisin les al·legacions presentades amb molta cura.

La SGRH justifica aquests problemes a la gran càrrega de treball de la Subdirecció i a problemes informàtics. No obstant assegura que en les al·legacions que es produeixin quedaran totes resoltes.

Mesa de funció pública
Des del mes de març no s'ha tornat a reunir la Mesa General i, per tant, no hi ha qüestions rellevants. Tanmateix, sí que se'ns ha confirmat que l'aplicació del 0,5% s'aplicarà en la nòmina del mes de novembre.

Negociació.
Ha quedat convocada per al pròxim 23 d'octubre la Mesa de Negociació. En aquesta mesa està previst parlar d'horaris i de pla de carrera.

El director també ha comunicat que a principis d'octubre, es celebrarà reunió de seguiment de l'acord per resoldre els dubtes i explicar la seva implantació.

Des del SEIME, ens hem reiterat en saber el dia d'avui, qüestions importants sobre la regulació i l'aplicació del nou sistema de guàrdies de comandaments de l'actual acord.

Aquestes qüestions ja les varen elevar en un escrit a principis de setembre, amb els següents punts:

1) La figura del comandament de guàrdia de l'ABP entenem que desapareix i que la guàrdia de la Prefectura i la Regió Policial tindrà que donar resposta tots els incidents que puguin sorgir durant la guàrdia?
2) Considerem que en el segon paràgraf del punt b on diu "les persones responsables de cada servei policial han de mantenir la cura i la responsabilitat inherents als seus llocs de treball..." s'hauria d'afegir "en el marge del seu horari laboral habitual".
No especificar aquest extrem implica una interpretació com s'ha fet sempre: estendre les obligacions i responsabilitats del lloc de treball més enllà de la jornada laboral i d'aquesta manera perpetuar la situació de "guàrdia diferida o encoberta".
3) La figura del cap de torn operatiu a la totalitat de les regions policials encara està molt verda i considerem que el sistema de guàrdies retribuïdes en "petit comitè" no tindrà el suficient abast com per cobrir les incidències que puguin sorgir en el decurs d'aquestes guàrdies.
4) Les guàrdies de comandament es realitzaran exclusivament en l'àmbit de la Prefectura i les Regions Policials o Comissaries Generals, i en situació planificada en festius i caps de setmana. Volem saber quins comandaments tindran l'obligació i hauran de donar resposta als incidents i requeriments que es facin de dilluns a divendres un cop hagi finalitzat la jornada laboral.
5) Les guàrdies de comandament es realitzaran exclusivament en l'àmbit de la Prefectura i les Regions Policials o Comissaries Generals , i en situació planificada en festius i caps de setmana. Volem saber quins comandaments tindran l'obligació i hauran de donar resposta als incidents i requeriments que es facin de dilluns a divendres un cop hagi finalitzat la jornada laboral.
6) Per últim voldrien saber com es computaran i es compensaran les guàrdies realitzades des de la signatura de l'acord fins que finalment entri en vigor i es pugui desplegar.

No hem obtinguta cap resposta que ens aclareixei la situació, per aquest motius a data d'avui sembla que es mantenen els quadrants actuals de guàrides de comandaments.

Us aconsellem que deixeu reflectit i anotades les guàrdies realitzades durant aquest periòde per si cal fer a posterior les reclamacions pertinents.

També hem tornat a reclamar com es farà l'aplicació de l'increment retributiu de la família d'investigació, ja que en l'escrit que també hem presentat a principis de setembre no hem obtingut resposta.
La subdirectora ens manifesta que aquesta problemàtica que hem plantejat es resoldrà. Sembla que els costa entendre que per l'escala intermèdia són necessàries millores econòmiques globals (sotsinspectors/es i sergent/es), coherents, justes i equilibrades. Al ritme que anem molts passaran de cremats a socarrimats.


Us adjuntem els dos escrits presentats ( zona privada de la web).

Iniciatives normatives.
Pel que fa a la nova llei de policia encara s'està treballant internament.

Respecte a la taula de treball del decret d'estructura s'han acabat de rebre totes les aportacions i se'ns convocarà a la segona reunió a finals d'aquest mes de setembre.

Del Decret d'uniformitat ja s'han fet els treballs interns i només quedarà obrir el procés d'al·legacions.

El Decret de provisió està en fase de recollida d'informes.

Aquest han estat els punts més rellevants que han estat tractats en el Consell de la Policia d'avui.


Consell Executiu del SEIME
 
DATA:29 de Setembre de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies