COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Reunió del Grup de promoció i de provisió 
 
Avui ha tingut lloc la reunió del grup de promoció i provisió amb els següents punts a tractar:

Calendari previst de les convocatòries d'ascens.

Demà està prevista reunió del tribunal qualificador, i a posterior es publicarà la previsió de les convocatòries. El Compromís és que aquesta setmana es disposi de la previsió per les primeres proves.

Instrucció provisió temporal

Es presenta el text de la nova instrucció que substitueix a la instrucció 6/2022. Amb les següents novetats:

No farà faltala realització del dad 46 per a les persones que un cop presentades a l'oferiment provisional han estat triades com a candidates.

Comissió de servei voluntària o adscripció provisional durant la lactància, l'lactància natural fins al 12 mesos es podrà prorrogar per dos cops, fins al 18 mesos i fins als 24 mesos d'edat del fill o filla, cal aportar justificant mèdic que acrediti la lactància natural.

NOU. Mobilitat excepcional en casos de dificultats greus de conciliació. Pendent validat text. Cal informar i acreditar una situació excepcional en què la distància del lloc de treball al domicili generi dificultats greus de conciliació per la cura d'ascendents i descendents de primer grau, i no estigui contemplat en els anteriors supòsits.

Des del SEIME vàrem presentar un escrit reclamant la solució de supòsits greus que no havien estat recollits en l'anterior instrucció (per mort de la parella i malalties greus familiar primer grau en monoparentals).


Bases de properes convocatòries de provisió de Trànsit i ARRO/BRIMO

Novetats concurs de l'especialitat de trànsit:

Places escala intermèdia 9 places, des del SEIME hem valorat que són poques places, segons les informacions de les quals disposem en l'àmbit operatiu ,la manca de sergent/a especialista de trànsit en diferents arts és major que l'oferta.

En aquesta convocatòria no es preveuen places de la divisió de trànsit amb localitat a Sabadell, aquestes resten pendent de la implantació del decret de reestructuració ( no tenen obligació de concursar).

Històric, persones participants que estiguin ocupant lloc de treball definitiu a l'especialitat per concurs oposició, exempts de la realització fase d'oposició.

Exempció històrica, persones participants que hagin ocupat un lloc de treball a l'especialitat amb caràcter definitiu per concurs oposició, únicament hauran de fer curs de conducció i fase de pràctiques.

El curs de conducció i la fase de pràctiques es farà de forma simultània.

Acreditació permís (A) de conducció exigit , es pot presentar fins a la data abans de l'inici del curs de conducció de la fase de formació.

Mèrits:
Experiència professional a l'especialitat, fins a 15 punts (0,08 per mes).

Antiguitat cossos policies, fins a 15 punts ( 0,6 per mes)

Titulacions i cursos:
Màxim 20 punts. Un màxim per apartat de 2,5

Oposició:
Un test de 50 preguntes, Màxim 50 punts.

No es realitzen proves mèdiques, proves físiques, tampoc psicotècnic ni entrevista.

Novetats concurs de l'especialitat ARRO :

Places escala intermèdia, es convocaran 13 places de la categoria de sergent/a.

Puntuació mèrits, antiguitat i titulacions com l'especialitat de trànsit.

El format i proves de l'oposició es faran igual que en les últimes oposicions.

Històric, persones participants que estiguin ocupant lloc de treball definitiu a l'especialitat, exempts de la realització fase d'oposició. i curs.

Es contemplarà l'exempció històrica, persones participants que hagin ocupat un lloc de treball a l'especialitat amb caràcter definitiu per concurs oposició.

No surten a concurs les places ocupades a les unitats regionals de medi ambient (URMA) , resten pendent de les modificacions per la implantació del nou decret d'estructura.

Novetats especialitat BRIMO:

Places escala intermèdia, es convocaran 9 places de categoria de sergent/a.

Puntuació mèrits, antiguitat i titulacions com l'especialitat de trànsit.

El format i proves de l'oposició es faran igual que en les últimes oposicions.

No es contemplen les places ocupades a GIDOP, resten pendent de les modificacions per la implantació del nou decret d'estructura.
Totes les sol·licituds de participació s'han de presentar telemàticament per la PGME. Llevat de situació de Baixa mèdica o de no restar en servei actiu ( petició genèrica).
 
Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.


Consell executiu del SEIME
 
DATA:2 de Maig de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies