COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL, SEGONA ACTIVITAT 
Reunió Comissió Permanent de Segona Activitat del 15 de desembre 
 
Ahir es va reunir la Comissió Permanent de Segona Activitat (COPSA). A continuació, us traslladem els temes més rellevants:

•      Llocs de Segona Activitat:
Avui en dia, hi ha 513 agents del CME en situació administrativa de la segona activitat, dels quals 54 són sergents/es i 32 sotsinspectors/es. Per edat trobem 34 sergents/es i 26 sotsinspectors/es, mentre que per causes mèdiques hi ha 20 sergents/es i 6 sotsinspectors/es. Hi ha 40 expedients en tràmit, 15 per edat i 25 per causa mèdica. Hi ha 31 places a la RLT en tràmits de modificació.
Es sol·licita per la part social, una vegada més, un aclariment del concepte de tasques operatives. Ens responen que no es recull normativament enlloc, estan treballant en la definició del concepte d’estar operatiu i estan a l’espera de validació d’un document per part de prefectura que clarifiqui aquests extrems. Sobre la validació de l’esmentat document se’ns respon que hi ha  tres aspectes pendents de validació per part de prefectura per definir l’operativitat: feina sobre el terreny, contacte físic amb el ciutadà i la realització de funcions operatives o de reacció.
Es demana uns criteris uniformes en les tasques a realitzar en segona activitat. Ens responen que avui en dia s’intenta trobar un acord entre les parts implicades.
Sobre els terminis aproximats de tramitació d’expedients de segona activitat ens responen hi ha dos mesos de mitjana per causes d’edat i entre 3-4 mesos d’edat per motiu mèdic.
Amb relació a les places de segona activitat per limitacions personals ens comenten que són llocs fets a mida on vigilància de la  salut fa una prèvia de la situació. Hi ha situacions de salut que impliquen limitacions que són temporals i acaben en adaptacions temporals (com un desgast articular), però en canvi altres limitacions són irreversibles.
L’edat mitjana del cos és de 43,95 anys i, un cop entri en vigor la nova normativa de la jubilació, entre els anys 2038-2041 més de 1000 agents es podrien jubilar. Les regions de ponent, Girona i central són les més envellides.
Per part dels sindicats es demana que es faci pedagogia als caps/sotscaps de les regions del catàleg de llocs de treball en segona activitat per una millor ubicació de cara a properes demandes pel passi a segona activitat.
Es fa un recordatori que els canvis en segona activitat es fan mitjançant un DAD46.


•      Llocs de Suport No Policial (TSnP).
Avui en dia hi ha 313 llocs de TSnP ocupats. A l’escala intermèdia trobem 23 places de tècnic/a intermedi/èdia de suport. Hi ha 47 persones pendents amb expedients de llocs de suport tècnic en tràmit. Dels 80 llocs que resten per TSnP, 42 ja estan assignats i queden 38 places vacants.
Els TSnP que no vulguin el passi a segona activitat quedaran igual. Sobre la jubilació ens fan saber  des de la Sgrh que no es poden aventurar perquè no tenen encara contacte amb funcionaris del ministeri del govern central per saber les situacions i casuístiques que puguin sorgir.
Amb relació a l’estat de publicació del nou decret ens responen que tenen un termini d’aprovació d’uns tres mesos o més. A finals de gener, febrer hi haurà la fase d’al·legacions dels sindicats.
Sobre la reducció horària amb reducció de retribucions per pròpia discapacitat ens comenten que s’han de regular per un marc normatiu específic.
Pel que respecta als canvis de mobilitat en places de TSnP ens comenten que amb el nou decret hauran de passar “voluntàriament” a la segona activitat.

Consell executiu del Seime.
16 de desembre del 2021.
 
 
NÚMERO DE COMUNICAT:52 
DATA:16 de Desembre de 2021
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies