COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Mesa de Negociació 17/07/2023 
 

El dilluns 17 de juliol es va tornar a reunir la Mesa de negociació entre les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d'esquadra i el Govern de Catalunya. En la reunió se'ns va traslladar un nou document que, si bé és cert que milloren les propostes fetes a la reunió del 4 de juliol, troben que altres queden fora.

Ahir vàrem rebre el document que ha tancat l'administració, us fem un resum dels punts que es proposen per tancar un acord.


Es Mantenen les mesures relatives a conciliació, permisos, vacances i reduccions de jornada que ja s’han explicat en comunicats anteriors.

Complement per especial penositat del torn de treball, es milloren part de les quantitats de l’anterior document.

 
TORN 8,5 HORES 12 HORES IMPORT PER HORA
TORN DIÜRN DISSABTE I DIUMENGE (NO FESTIU) 13,43 18,96 1,58
TORN NOCTURN DILLUNS A DIJOUS (NO FESTIUS) 30,77 € 43,44 € 3,53 €
TORN NOCTURN DIVENDRES A DIUMENGE (NO FESTIUS) 43,51 € 61,42 € 5,12 €
TORNS DE MATÍ, TARDA O DIA FESTIUS ASSENYALATS 90,00 € 127,06 € 10,59 €
TORNS DE NIT O TARDA/NIT FESTIUS ASSENYALATS 133,51 € 188,48 € 15,71 €
FESTIUS NADALENCS 200,00 € 282,35 € 23,53 €
Ampliació de a dos sencers, els dies festius que es consideren amb  compensació especial. Segons aquesta proposta un torn de 12 hores es cobraria a raó de 188,48 euros i un torn de 12 hores en festius nadalencs a raó de 282,35 euros.

a) Festius assenyalats:
- Divendres Sant (tots els torns)
- Dilluns de Pasqua (torn de matí, tarda o dia)
- 1 de maig (torn de matí, tarda o dia)
- 23 de juny (torn de tarda, nit o tarda/nit)
- 24 de juny (torn de matí, tarda o dia)
- 6 de desembre (tots els torns)
- 8 de desembre (tots els torns)
- 26 de desembre (torn de matí, tarda o dia)

b) Festius nadalencs:
- 24 de desembre (torn tarda, nit o tarda/nit)
- 25 de desembre (torn de matí, tarda o dia)
- 31 de desembre (torn de tarda, nit o tarda/nit)
- 1 de gener (torn de matí, tarda o dia)
- 5 de gener (torn de tarda, nit o tarda/nit)
- 6 de gener (torn de matí , tarda o dia)


3.Guàrdies no presencials. Segueixen igual els imports proposats en reunions anteriors de 3 euros/hora de per a tots els dies, a excepció dels 14 festius assenyalats que es contempla una compensació de 5 euros/hora.

Mínim planificable de 8 hores 24 € i de 40 € en festiu assenyalats.

4. Guàrdies de comandament per escala superior, executiva i intermèdia,  per asumir funcions d’àmbit superior a les propies dels llocs de treball. A raó de 8 euros/hora. L’activació durant el periòde de guardia no comporta compensació.

Des del SEIME hem reclamat que el text deixi clar, la situació de no disponibilitat dels comandaments que no participen de les guàrdies, a partir d'ara l'activació per fets esdevinguts que requereixin la nostra presència, han de quedar reflectís i compensats. Com la situació actual i la manca de cobertura real dels caps de torns operatius de cada Regió Policial.


5. Complement d’especial responsabilitat ,per assumpció de tasques de comandament operatiu a raó de 20 euros per torn de treball de 8,5 hores si un caporal/a assumeix tasques de llocs definits a la RLT de sergent/a.

a. La mateixa quantitat s’establiria per aquelles persones de la categoria de mosso/a que assumeixin responsabilitats de llocs definits a la RLT com de la categoria de caporal/a.

b. Per als efectius de l’escala de mosso/a que assumissin responsabilitats de llocs definits a la RLT de la categoria de sergent/a, la compensació
s’incrementa fins els 40 euros per torn de treball de 8,5 hores.

6. En quan a declaracions judicials ,segueix la proposta de 90 euros per assistència per videoconferència i de 150 euros per assistència presencial. Recordem que aquesta quantitat seria incompatible amb les indemnitzacions que marquen el Decret .138/2008.

7.  Adequació del preu de l’hora extraòrdinaria. Per primer cop consta l’hora extraòrdinaria per categories.

 
  DIÜRNA NOCTURNA/FESTIVA
Comissari/ària 46,33 55,60
Intendent/a 43,87
 
52,64
Inspector/a 39,10
 
46,92
Sotsinspector/a

 
33,99 40,79
Sergent/a

 
29,06 34,87
Caporal/a

 
26,47 31,76
Mosso/a

 
23,56 28,26
Facultatiu/va

 
24,20 29,04
Tècnic/a

 
19,52
23,42
 


8 . Increment retributiu de la figura de cap de torn de Seguretat Ciutadana.
Amb la finalitat de reconèixer la importància organitzativa dels llocs de treball de sergent/a cap de torn de Seguretat Ciutadana, passen a classificar-se com a Sergent/a nivell A, en atenció a l’especial dificultat tècnica i responsabilitat de funcions que tenen encomanades.
Aquesta mesura s’aplicarà amb efectes del dia 1 del segon mes següent a la vigència d’aquest Acord, un cop dutes a terme les modificacions corresponents a la Relació de Llocs de Treball.

Aquesta ha estat una petició històrica del SEIME que portem revindican, des de l'inici dels temps, però creiem que el just hages estat un 18.2

9 .Identificació de llocs de sostinspector/a cap d’àrea
Els llocs de cap d’àrea central, regional o territorial poden ser ocupats per efectius de la categoria de sotsinspector/a.
Els llocs de cap d’Àrea Bàsica Policial podran ocupar-se per efectius de la categoria de sotsinspector/a, mentre no sigui possible ocupar-los per efectius de la categoria d’inspector/a.
Les retribucions corresponents als llocs de cap d’àrea que hagin de ser ocupats per efectius de la categoria de sotsinspector/a són les de Sotsinspector/a nivell C (62.391,78 € anuals).
A les persones que ocupin aquests llocs de treball no els seran d’aplicació les garanties previstes a l’apartat 5, lletra b) de l’Acord sobre nocturnitat, vals de roba, comandaments i escala de suport del cos de Mossos d’Esquadra de 3 de març de 2022.

10 Passi del grup C1 al B de l’escala intermèdia
S’acorda instar el Govern a desenvolupar en el termini màxim de dos anys la previsió de l’EBEP en relació al grup B del personal funcionari, amb la finalitat que quedin incorporades en aquest grup les categories de sergent/a i sotsinspector/a, amb independència de la seva situació administrativa.
A tal efecte, es crearà un grup de treball en el termini màxim de 6 mesos comptadors des de la signatura d’aquest Acord, que analitzi i proposi les condicions d’accés al nou grup B i les possibles homologacions formatives i d’experiència professional.


L'administració manté la seva postura i ens manifesta que la proposta que varen presentar té un elevat cost econòmic i no la pot assumir.


11. Es proposa incrementar en un nivell els efectius de la familia d'investigació, aquells que estiguin a dia d’avui al 2 passarien al 3 i els que es troben al 3 passarien al 4.

Des del SEIME, hem preguntat si afecta els membres de l'escala intermèdia i ens han manifestat que en l'àmbit d'especialitat (sergents).

Com a sindicat de comandaments de l'Escala intermèdia, creiem que la suma de tots aquests punts proposats a la taula de negociacions, no ens fa perdre de vista que temes rellevants i d'un fort calat econòmic, ara per ara no han estat assumits pel departament d'Interior, per això des del SEIME creiem que cal mantenir oberta la negociació.

Recordem que encara cal negociar propostes que ens facin retallar la diferència salarial amb altres col·lectius!!!!


                    
DATA:18 de Juliol de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies