COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Resum del CSSL del CME de 16.06.2023 
 
Ens comuniquen que la Sra. Maria Jesús Carmona és la nova  Subdirectora de Seguretat i Salut Laboral.

Accidents laborals

Ens faciliten les dades del període compres entre el gener i el mes de març del 2023, els accidents laborals amb baixa 147, sense baixa 266, fent un total de 413, amb 1 greu. Els mes amb més incidència d'accidents és el mes de març amb 180. La franja d'edat més afectada és entre 41 a 45 anys.

Per regions policials destaquen, la RPM Barcelona amb un 13,99% i les RP amb menys accidentalitat són les RP Tarragona i Pirineu amb un 1,10%.
Un 26,11% són lesions als genolls i un 66,10% són a les Unitats de Seguretat Ciutadana.

Dades d'absentisme fins al març 2023

L'absentisme fins al mes de març del 2023 , és del 8,73% de mitjana a tot el cos. Sent la més afectada prefectura amb un 11,40%.
Per regions, la RPM Barcelona té un 8,18%,la RPMN 9,63%, la RMPS 7,86%, la RP CampTarragona 9,20%, la RP Central 8,26%,la RP Pirineu Occidental 7,44%, la RP Girona 9,01%,la RP Ponent 9,76%, i la RP Terres de l'Ebre 8,21%.

Programació d'Avaluacions de riscos i Plans d'Autoprotecció

Es duran a terme avaluacions de riscos especifics per l'unitat de subaquàtica.
També estan fent-se a Gandesa, Sabadell , Ègara (Ed. C i D ), Lloret de Mar, Mollerussa.
El pla d'autoprotecció d'Ègara està fet i s'han fet simulacres. Formació a Policia Científica.

Activació del protocol assetjament laboral

Dos activacions, una pendent d'investigació.

Activació del protocol assetjament sexual

Un cas activat des de l'àrea d'Igualtat

Exàmens de Salut

Fets 1631 en total; RP de Barcelona 1174, RP de Girona 233, RP Camp de Tarragona 133 i a la RP de Lleida 94.

Unitat suport psicològic

Actuacions per emergència: nou casos.
També ens informen del nombre de casos que fan seguiment i del nombre d'altes que han fet fins a la data. 
Formació d'autòlisis: estan fent els vídeos per iniciar la formació.

Lipoatròfia

Quatre casos detectats a l'edifici d'Ègara.

Queixes del servei SVSL de la DGP

Sobre les queixes des de la SGPRL se'ns diu que estan treballant el tema i que saben que és un problema conjuntural per manca de metges de la Salut Laboral.
Per part del SEIME-FEPOL demanem que en cas que hi hagi endarreriments considerables les adaptacions es resolguin de forma preventiva en espera de la resolució.

Galeria tir d'ABP Sants-Montjuic.

Es va contestar a principis de mes, el tema s'ha tractat al Consell de la Policia. Es demana que consti en l'acta del CSSL aquest punt.

Temperatures per treballs en exterior i en interiors.

S'ha començat a parlar sobre aquestes situacions. Tasques exteriors i interiors. Des del SEIME-FEPOL demanem que es facilitin indicacions per escrit als caps d'unitats per no exposar a les persones treballadores si no és necessari. També manifestem que el RDL 4/2023 és d'obligat compliment en cas que no es compleixi ho posarem en coneixement d'IT. Se'ns diu que es farà un document de mesures alternatives i que hauria d'arribar a les unitats. També se'ns diu que es té previst fer un estudi d'estrès tèrmic.

Recollida i manipulació de cànnabis.

Està pendent de la finalització del protocol i de l'obertura del Magatzem de la comissaria de Nous Barris. De moment ja ha estat feta l'avaluació de riscos.
També ens comuniquen que es facilitaran EPIS si cal i s'aplicaran mesures i formació per fer la recollida. En principi ho han de fer empreses especialitzades.

Riscos Psicosocials

S'està fent i s'han fet notes informatives perquè les persones treballadores no tinguin dubtes de com fer-ho. Avui en dia, les dades de participació no són bones ja que hi ha poca participació. Des del SEIME-FEPOL comentem que no hi ha massa interès per part del departament d'interior i que des del grup de treball es van prendre unes decisions que no es van acceptar per part de la SGRRHH i això tendeix al fracàs.

Petició de dades mèdiques als treballadors

Del departament d'interior manifesten, que aquestes peticions només es poden fer des del Servei d'Avaluacions d'Aptituds físico-psíquiques (nou decret d'estructura). Des d'aquest servei es truca i s'ofereix el seu suport, per ajudar en el seu estat de salut, accés al programa Espai, possibles adaptacions.

En referència als diferents problemes amb la mútua ASEPEYO es vol mantenir una reunió per definir com fer i intervenir amb els agents dels Mossos d'Esquadra. Ex. Metges que no volen atendre per què portes una arma, o bé que no volen donar els informes sobre el seu estat de salut.

UTPC Manresa

Es demana quan s'executaran les obres del laboratori de Manresa. Se'ns diu que està en l'acta de la comissió d'infraestructures. Està pendent de licitació. En canvi, a Inspecció de Treball es va dir que l'octubre estaria fet. És a dir, de moment no es pot garantir que les obres estiguin finalitzades a l'octubre.

Risc in itinere

En les avaluacions de riscos s'identifica el risc in itinere i aquest està reconegut. Se'ns diu que el Pla de seguretat viària ha de donar resposta a aquest fet, resta pendent que des de funció pública especifiqui qui estarà obligat a tenir el pla de mobilitat.

Composició de la Subdirecció de Prevenció i Riscos Laborals

Ens comuniquen que els tècnics han de tenir les tres especialitats (Seguretat i Salut laboral, Ergonomia, i Riscos Psicosocials).
Ara per ara només es disposa d'un metge i està de baixa. I per això deriven i es fa des d'Egarasat.
Només es compta en actiu amb quatre diplomats universitaris en infermeria.
 
DATA:19 de Juny de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies