COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Pla d'igualtat de la PG-ME 
 
Avui, 21 de gener de 2022, amb la presència de l’honorable conseller d’interior, Sr. Joan Ignasi Elena, màxims comandaments del cos i totes les organitzacions sindicals representatives del cos de Mossos d’Esquadra s’ha signat el pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de la Policia de la generalitat- Mossos d’esquadra després de molt temps de treball.
Segons directrius de l’ONU i a les quals també s’hi adhereix la Unió Europea, totes les persones tenen el dret a rebre un tracte respectuós i digne, tenen dret a la salut en el treball i a ser tractades amb igualtat i a no patir discriminació als llocs de treball.
La llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre homes i dones, en el seu article 15 obligava a la Generalitat de Catalunya a aprovar un pla d’igualtat i ja anava endarrerit. Tanmateix, a l’article 41 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (Llei orgànica 6/2006 de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya) també assenyalava com a objectiu dels poders públics garantir aquests principis d’igualtat donant-hi exemple.
Aquest pla d’igualtat té tres eixos fonamentals:
-La reserva de places.
-Els mèrits.
-La territorialitat.
Pel que fa a la reserva de places, també tenim tres aspectes a destacar:
-Han d’haver-hi unes desigualtats a corregir perquè aquest pla hi tingui cabuda i això sempre hi serà fins que no s’aconsegueixi una paritat entre homes i dones on els tants per cent no siguin inferiors o superiors al 40% i 60%.
-Ha de ser temporal. És a dir, quan els percentatges hagin estat corregits i ja no siguin discriminatoris, ja no tindrà raó de ser. De moment, aquest pla està dissenyat per una durada de quatre anys 2022-2025.
-Ha de ser proporcional en la demanda. O sigui, que les reserves de places han d’adequar-se a la proporció d’homes i dones que es presenten en les esmentades oposicions.
És per això que a les proves d’accés a la PG-ME es podrà reservar entre un 33% i/o un 40% de places a dones, però en les diferents oposicions internes de promoció aquests percentatges poden variar essent un mínim del 25% i un màxim d’un 40%.
Els mèrits quedaran reflectits a cada concurs-oposició tal com s’ha anat fent fins ara.
La territorialitat és necessària per a la conciliació familiar. És per aquest motiu que en les properes promocions internes del cos cadascú podrà optar a aquells llocs que els sigui més adients, descartant altres, que per raó de llunyania els suposarien un trasbals.
Per últim, també cal assenyalar que el DECRET LLEI 14/2021, de 22 de juny, pel qual es modifica la llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra ha introduït com a falta molt greu les conductes d’assetjament al règim disciplinari.

Consell executiu del SEIME
21 de gener del 2022.
            
NÚMERO DE COMUNICAT:07/2022 
DATA:21 de Gener de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies