COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Desgavell a l'oferiment de sotsinspector/a 
 
La setmana passada es va tancar l'oferiment per ocupar llocs de treball de la categoria de sotsinspector/a 148/24.  Un oferiment en forma provisional, a l'espera que algun dia tinguem aprovat un nou decret de provisió que inclogui i reguli la forma de provisió per concurs específic i la territorialitat dins dels concursos de promoció.

Aquesta situació de provisionalitat en la categoria de sotsinspector/a es manté des de l'any 2015, llevat de les places de concurs general reservades als llocs de treball de cap de torn regional. Fet que hem denunciat en reiterades ocasions.
 
Aquest oferiment, per al sindicat de comandaments de l'escala intermèdia (SEIME), no ha estat un simple oferiment, sinó que es tracta d'un oferiment molt rellevant. En primer lloc, ha estat un oferiment per als sotsinspectors "de carrera", un oferiment que havia de permetre la participació i la mobilitat dins de la categoria, amb el que això pot suposar professionalment i personalment. 

Des del SEIME, denunciem que, posteriorment a la data de tancament de sol·licituds, s'hagi publicat la informació detallada sobre els criteris de valoració recollits en l'oferiment i no anteriorment a la data de tancament de presentació de sol·licituds de participació, fet que ha comportat que no participessin totes les persones possibles, ja que la sensació de desconfiança i manca d'informació ha estat evident.

En segon lloc, aquest oferiment s'empara sota la Instrucció 8/2023, de 13 de novembre, sobre la provisió temporal de llocs de treball del cos de Mossos d'Esquadra, instrucció que recull un oferiment previ per a les persones que ja estiguin a la categoria. En aquesta ocasió, el tema ha estat resolt amb un oferiment simultani i amb un ordre de prelació entre les persones que ja són sotsinspectors/es i les de nova categoria.

Per a la nostra organització sindical, aquest batibull de fer-ho tot alhora, encara que existeixi un ordre de prelació, no és el mateix que un oferiment previ. Remarquem que els i les companyes de la nova promoció d'entrada han hagut d'optar a més de 300 llocs de treball, fet que creiem innecessari.

En tercer lloc, pel que fa als mèrits i valoració de les capacitats de les persones que han optat voluntàriament i obligatòriament a participar per llocs de treball proveïts per concurs específic, ara per ara, no tenim cap publicació ni cap llistat que mostri aquest fet.

Sense cap mena de publicació al respecte, creiem que hi ha una manca de transparència en relació amb l'atenció als principis de mèrit i capacitat, publicitat i lliure concurrència, així com per donar compliment a les obligacions en matèria de transparència, tal com estableix la Instrucció 6/2022, de 22 de juliol, sobre la provisió temporal de llocs de treball del cos de Mossos d'Esquadra.

En quart lloc, la mateixa instrucció detalla com participar i com es realitza l'assignació dels llocs per als participants de nova promoció, i diferencia els sistemes segons la forma de provisió dels llocs a proveir (Lliure designació, Concurs d'especialitat i Concurs general) i que aquest sistema s'ha de realitzar a cadascuna de les agrupacions territorials de què s'hagin ofert places a la promoció interna territorialitzada.

Doncs bé, no tenim recollides les places proveïdes per concurs específic dins de la instrucció ni tenim promoció territorialitzada. I desconeixem què ha estat valorat per ocupar els llocs, si els mèrits que consten a la PGME o bé l'ordre de promoció.

Malauradament, això fa que moltes de les persones que formen part de la categoria de sotsinspector/a, tant de nova incorporació com les ja presents, pensin que aquest oferiment s'ha realitzat a "la vieja usanza". Ens fa pensar que ningú ha estat capaç de regular i compaginar com mesurar els mèrits com a tals i com valorar les capacitats de les persones participants a l'hora d'assignar llocs de treball tan importants i rellevants com els llocs de comandament reservats a la categoria de sotsinspector/a.

En breu, també s'haurà de gestionar i publicar un oferiment per a la nova promoció de la categoria de sergent/a. Per aquest motiu, i veient que des de la SGRH no han contestat l'escrit que ja vam presentar en veure l'oferiment per a la categoria de sotsinspector/a preguntem als màxims responsables de la DGP, de la SGRH i de la Comissaria Superior Tècnica, com ho penseu fer?

Consell Executiu del SEIME
 
NÚMERO DE COMUNICAT:33/2024 
DATA:10 de Juny de 2024
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies