COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Grup de treball promoció i provisió 2a reunió 
 
El dimarts va tenir lloc la segona reunió del grup de treball sobre promoció i provisió, en aquesta reunió es va valorar i es van fer les consultes al document presentat per la SGRH de proposta per una modificació normativa que permeti dur a terme promocions internes de forma territorialitzada.
Primer, per dur a terme la promoció territorialitzada és necessari fer una modificació de la Llei 10/1994 i cal establir el mecanisme que permeti concretar les condicions d'aquests processos. Per aquest motiu previ caldrà un acord entre la part social i l'organització ( Acord de Govern ).
Segon, es proposa que les places s'ofereixin agrupades per les 9 regions policials actuals més una 10a que englobaria els serveis centrals (complex central Ègara i Barcelona). D'aquesta forma les persones participants en la convocatòria hauran de seleccionar un ordre de prioritats entre les agrupacions de places establertes , d'acord amb els seus interessos. La competència es donarà només entre les persones que optin a la mateixa agrupació.
Això comportaria un temps de permanència en l'agrupació obtinguda, en el primer document de 5 anys (no tancat). Recordem que en una convocatòria d'ascens el primer lloc assolit és una adscripció provisional. Es guanyaria un lloc a una de les agrupacions de forma provisional. 
Aquesta mesura té una doble intencionalitat:
1) Com a garantia perquè l'arrelament sigui efectiu i real en el temps, i com a mesura per evitar la promoció optant a destinacions menys desitjables.
2) Per la permanència mínima de 5 anys estableixen diferents supòsits, principalment de caràcter organitzatiu. Nosaltres hem demanat que també que es recollint els supòsits que ja tenim en l'actualitat de caràcter social.
Excepcions: Creació noves unitats, oferiments temporals (pla d'estiu), nomenaments o cessaments LD, Unitats Centrals (per sortida d'especialitat, manteniment de les condicions), i participació en concurs d'especialitat.
La promoció interna serà territorialitzada a totes les categories, a excepció de la de comissari/ària, en tractar-se d'un procés de lliure designació.
En el torn lliure de les convocatòries a les categories d'inspector/a i intendent/a, no opera la territorialització i les persones aspirants concorren a la totalitat de les places.
Tercer, un cop les persones han assolit en el procés descrit, les persones seran assignades a cada agrupació amb els següents criteris:
1. Els llocs de treball d'especialitat s'assignaran a les persones que haguessin assolit anteriorment l'especialitat en categories anteriors, d'acord amb les preferències que manifestin, segons l'ordre de puntuació obtinguda a la convocatòria.
En cas que el nombre de persones que disposen d'una determinada especialitat superi el nombre de llocs de treball disponibles d'aquesta especialitat, passaran a integrar-se al grup de persones descrit al punt següent.
2. Els llocs de treball que no siguin d'especialitat, s'oferiran a la resta de persones que han obtingut plaça en l'agrupació i se'ls assignaran, d'acord amb les preferències que manifestin, segons l'ordre de puntuació obtinguda a la convocatòria.
3. En el cas de l'agrupació "Unitats Centrals", si es donés la circumstància que el nombre de persones aspirants d'una especialitat que hi obtinguin plaça no coincideix amb el nombre màxim de llocs d'aquella especialitat que es puguin proveir, se'ls assignaran llocs de treball de les altres agrupacions territorials, sense que en aquest cas operi la permanència mínima de 5 anys.
4. En el cas de les categories amb llocs de treball de comandament o singulars a proveir provisionalment mitjançant encàrrec de funcions, aquests llocs de treball s'oferiran individualment, d'acord amb els principis de mèrit i capacitat. En qualsevol cas, operarà igualment la garantia de permanència mínima en l'agrupació territorial obtinguda.
Recordem que ja es va proposar en el si del Consell de la Policia la periodicitat de convocatòries de promoció i provisió. Anys imparells provisió de llocs de treball (concurs general i concursos d'especialitat). Anys parells promoció interna (territorialitzada).
En aquest punt 's'hauria de tenir en compte el sistema de concurs específic per a llocs de comandament i l'oferiment de lliure designació i realitzar-lo abans de la promoció interna.
Des del SEIME creiem que aquesta proposta de canvi de sistema a la llarga serà un sistema millor que l'actual o com a mínim ens pot donar opcions de millorar en el tema de conciliació i en el manteniment de la promoció interna en les especialitats.
Ara bé a curt termini cal combinar correctament el sistema de promoció amb la provisió per facilitar dues coses:
a) La primera facilitar l'oferiment de llocs de treball previ a les persones que es troben desplaçades en el territori de forma definitiva o provisional i estan intentant retornar a prop dels seus domicilis.
b) La segona que aquest sistema en el temps reguli l'oferiment previ a la promoció de llocs ja coneguts en les agrupacions, i que els llocs ofertats a cada agrupació siguin les vacants que és produeixin.
Per la nostra organització sindical aquest equilibri és cabdal perquè per una banda sí que és important que es canviïn les regles del joc en allò que respecte a la promoció vertical de forma territorial i per altra banda que es garanteixi també un concurs previ de trasllats d’àmbit territorial perquè s’alliberin places per aquest nou model de promoció.
Aquestes han estat les qüestions tractades en aquest grup de treball. Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.

COMISSIÓ EXECUTIVA
Sindicat de Comandaments de l’Escala Intermèdia SEIME.
20/10/2021
 
NÚMERO DE COMUNICAT:43 
DATA:23 de Octubre de 2021
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies