COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Reunió amb el secretari d'interior i la subdirectora de recursos humans 
 
REUNIÓ AL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE PRESENTACIÓ DEL NOU SECRETARI D’INTERIOR I LA SUBDIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANS.
En el dia d'ahir el secretari general i el secretari d'acció sindical de la nostra organització sindical es van reunir amb el nou secretari del Departament d'Interior el Sr. Oriol Amorós i la subdirectora de recursos humans la Sra. Esperança Cartiel amb el fi de posar en comú tots els reptes que tenim sobre la taula per millorar les condicions laborals dels sergents i sotsinspectors del Cos de Mossos d'Esquadra.
La primera part de la reunió va servir per explicar al secretari del Departament d'Interior qui som i que fan els sotsinspectors/es i els sergents/es dels CME, per informar-lo de la importància i de la rellevància de la figura del comandament de l'escala intermèdia.
Des del Sindicat de Comandaments de l'Escala Intermèdia vàrem fer un recull als responsables del Departament de les nostres reivindicacions, entre les quals destaquem aquests punts:
1) Regulació de les guàrdies de comandament de l'escala intermèdia.
Restem a l'espera de la proposta final de la prefectura per poder establir un model unificat per tot el CME respectant la idiosincràsia de les diferents regions policials. No podem mantenir sistemes diferents i compensacions discrecionals.
2) Pla de carrera professional de les USC.
Tant la Subdirectora com el nou secretari del Departament d'Interior van coincidir en la importància d'impulsar aquest punt per reforçar, donar valor i reconeixement a la tasca d'USC i concretament de la importància dels caps de torn.
3) Jubilació anticipada
És de vital importància poder desencallar tots els tràmits burocràtics que resten pendents i que es puguin materialitzar en un espai breu de temps les primeres jubilacions, donat que en pocs anys la piràmide d'edat del CME començarà a estar força envellida.
4) Revisió dels nivells retributius
Hem presentat una proposta de millora a la subdirecció que està pendent de revisió i estudi, en la qual sol·licitem que es realitzin alguns canvis de nivell per sergents i sotsinspectors en virtut del lloc de treball que s'ocupa.
5) Canvi del grup C al B
Sol·licitem que s'iniciïn amb celeritat els tràmits per homologar la formació de l'ISPC dels cursos de sergent i de sotsinspector per així poder obtenir l'equivalència amb la formació reglada i que es pugui fer efectiu el canvi de nivell, la qual cosa donaria reconeixement a la tasca dels comandaments de l'escala intermèdia que en l'actualitat continuen sent membres del grup C.
6) Bossa d'hores acumulades
Hem comunicat a la subdirectora la necessitat de trobar una solució per garantir el dret de gaudiment de les hores acumulades, ja que molts membres de l'escala intermèdia ens han mostrat la seva gran preocupació per poder gaudir l'elevat nombre d'hores acumulades abans de finalitzar la seva carrera professional, com també la d'incloure en aquesta solució el rescabalament de les hores un cop els membres del cos hagin finalitzat el seu lligam com a membre del cos en els casos de mort, d'incapacitat absoluta i de finalització com a membre del cos.
Per aquests motius iniciarem una campanya per sol·licitar el gaudiment de les hores acumulades a títol individual per a tots aquells companys i companyes de l'escala intermèdia que tenen milers d'hores i que veuen impossible poder gaudir-les per al grau de responsabilitat que ocupen com a comandaments singulars.
La subdirectora ens informa que veu molt factible que aquest gaudiment es pugui realitzar una vegada els comandaments es trobin en segona activitat i que serà responsabilitat de cadascú sol·licitar el gaudiment d'aquestes hores dins el termini i en la forma escaient.
Des de la nostra organització sindical hem sol·licitat que s'obri una taula de negociació on es materialitzi un document on quedin reflectits tots aquests extrems i es doni garanties als sergents i sotsinspectors que podran gaudir lliurament d'aquestes hores encara que representin anys de compensació.
7) També hem informat de les situacions que s'han generat en el període de pràctiques de la convocatòria de sergent/a sobre la manca de formació i manca d'habilitació per fer ús dels dispositius conductors d'energia (DEC-Taser) i que cal una solució per disposar d'aquests dispositius durant el torn de treball compatible amb les conclusions presentades pel Grup de Treball de la Comissió d'Interior del parlament i seguin les directrius de la instrucció 4/2018, de 20 d'abril, sobre la regulació de l'ús dels dispositius conductors d'energia. 
Ens han comunicat que estan treballant per resoldre la problemàtica generada, també ens comuniquen que cal fer un gir i pensar que cal fitxar-se més sobre la persona (habilitació) que en el càrrec.
Una representació digna i de garanties dels sergents/es i dels sotsinspectors/es del CME.

Consell Executiu del SEIME
Catalunya, 15 juliol del 2021         
NÚMERO DE COMUNICAT:30 
DATA:15 de Juliol de 2021
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies