COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Grup de treball de promoció i provisió 26/01/2023 
 

Avui ha tingut lloc la reunió del Grup de treball de promoció i provisió, la reunió estava acotada a la presentació per part de la SGRH dels punts a modificar del Decret 401/2006,de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament de provisió de llocs de treball del CME.

Punts  proposats per modificar (SGRH).

Reglamentar i introduir com a forma de provisió el Concurs Específic. (Substitució antigues LD).

Introduir la permanència mínima de tres anys pels concursos de promoció. (Promoció territorialitzada, Acord de Govern 2022).

Introduir mobilitat per raó de violència de gènere i per raó de violència terrorista. (Reial decret 5/2015, text refós de la llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, art 82).

Encàrrec de funcions, modificació del text per incloure en un sol article el desenvolupament temporal de funcions o la realització de tasques.

Modificació termini presentació i mèrits, recomanen modificació de l'art. 9.6, en comptes de l'actual redacció "valorar amb referència a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds" per data de publicació de les bases.

Punts proposats pels sindicats.

Mèrits, reclamem fer una revisió dels mèrits per fer un millor reconeixement de l'antiguitat i l'experiència professional. Des del SEIME creiem necessari fer una modificació de l'art. 9.4 per facilitar la variació del topall en els percentatges.

Participació Comissions de Valoració, modificació art. 11.3 a part de poder assistir com organització sindical representativa a les comissions de valoració, que les organitzacions sindicals representatives puguin participar amb veu i vot en les comissions.

Dret a percebre indemnització, modificació de l'art. 9.4 que es pugui rebre indemnització per la realització dels cursos d'especialització i promoció.

Permutes. Davant de la situació actual de negació de les sol·licituds presentades que han obtingut una puntuació inferior a la del lloc que es vol permutar, demanem alguna solució per a casos puntuals, per casos on únicament es pot fer la permuta entre les dues persones sol·licitants independentment de la puntuació obtinguda.

Puntualització sobre els criteris de promoció territorialitzada, a banda de garantir la permanència obligatòria de tres anys i que únicament puguin concursar a llocs de treball de l'agrupació, definí la situació un cop finalitza el període de tres anys.

Ara restem a l'espera que ens convoquin a una nova reunió on ens presentin el text modificat, per veure i comprovar el redactat de les modificacions proposades per les dues parts.

No obstant com a sindicat representatiu de l'escala intermèdia del CME (SEIME), ens mostrem molt satisfets per la modificació del decret i la introducció de la forma de provisió de Concurs Específic.

Fa molt de temps que treballant i reclamant a cotar la provisionalitat com a forma d'ocupació i la reducció d'ocupació de llocs singulars i de comandaments en Lliure Designació.
Després de forçar dos oferiments en el passat per proveir llocs de treball de comandaments de l'escala intermèdia per lliure designació i de guanyar a posterior en els tribunals una sentència que va obligar a l'administració a modificar les places de lliure designació, ara podem dir que ens trobem més a prop d'un oferiment per proveir llocs de treball per concurs específic.

                          
NÚMERO DE COMUNICAT:08/2023 
DATA:26 de Gener de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies