COMUNICATS, PROMOCIÓ INTERNA 
Informació oposició sotsinspector/a 
 

De conformitat amb les bases de la convocatòria, aquest tribunal reunit en sessió de data 20 de maig de 2021,

ACORDA:

Aprovar i fer pública:

1.-La llista de resultats de la 3a. prova: prova psicotècnica prevista a la base 5.2.3 de laconvocatòria.

2.- La llista de persones convocades a la realització de la 4a. prova: prova oral deconeixements, prevista a la base 5.2.4 de la convocatòria, d’acord amb la informació següent:
- Dia: El que s’indica a la llista de persones convocades.
- Hora: La que s’indica a la llista de persones convocades.
- Lloc: ISPC- Mollet del Vallés
- Lloc d’espera: Patí de banderes

L’accés s’efectuarà pel cos de guàrdia principal de l’ISPC i l’aparcament serà el que confronta a la C-17.

Durant la realització de la prova no poden disposar de telèfon mòbil ni de cap dispositiu electrònic de gravació.

Les persones convocades per a la realització de la prova s’han d’identificarmitjançant la presentació de la targeta d’identitat professional (TIP), del DNI, del passaport o del permís de conduir, originals. La manca de presentació d’aquesta documentació determina l’exclusió de la persona participant de la convocatòria.

D’acord amb la base 4.17 de la convocatòria, les persones participants queno compareguin en el lloc, la data i l’hora assenyalats seran excloses de la convocatòria.

Per realitzar la prova oral de coneixements:
- Han de portar bolígraf i mascareta quirúrgica o FFP, que han de portar posada correctament durant tota la realització de la prova i han mantenir en tot moment la distància de seguretat (1,5 metres entre persones).
- Es proposarà un model de prova amb tres escenaris i hauran d’escollir un dels escenaris per resoldre’l oralment. Un cop escollitl’escenari disposaran de 20 minuts com a màxim per preparar l’exposició oral que tindrà una durada de 15 minuts com a màxim, enla qual hauran de respondre les dues preguntes que s’especifiquena continuació:
Pregunta 1: Un cop escollit l’escenari, com tractaria vostè la situación com a sotsinspector/a cap de la Unitat de Seguretat Ciutadana d’unaÀrea Bàsica Policial?
Pregunta 2: Enumeri i expliqui quins epígrafs del temari d’aquesta convocatòria de promoció tenen relació amb l’escenari plantejat i elseu tractament policial. Al finalitzar l’exposició oral, les persones avaluadores podran demanar algun aclariment o ampliació d’informació sobre alguna de les respostes donades.

*NOTA IMPORTANT: A l’hora d’elaborar la resposta amb les actuacions que esduran aterme no s’ha de tenir en compte la situació de crisi sanitària ocasionadaper la COVID-19 ni cap infracció de les mesures de prevenció i contenció sanitàriaper fer-hi front.


3.-La llista definitiva de valoració de mèrits de la fase de concurs.

Amb aquesta publicació es donen per contestades les al·legacions presentadescontra la llista provisional de valoració de mèrits de la fase de concurs.

Contra aquest acord les persones interessades poden interposar recurs d’alçadadavant de la secretària general del Departament d’Interior, en el termini d’un mes, acomptar de l’endemà de la seva publicació.


PODEU CONSULTAR ELS LLISTATS A LA INTRANET CORPORATIVA O ENS PODEU FER LA CONSULTA.


Consell Executiu SEIME.

21/05/2021
            
NÚMERO DE COMUNICAT:25/2021 
DATA:21 de Maig de 2021
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies