COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Grup de treball Promoció i Provisió 02/11/2023 
 
Ahir, vàrem celebrar sessió del grup de treball de promoció i provisió, us informem dels punts tractats:

1. Modificació de la instrucció sobre la provisió temporal de llocs de treball del cos de Mossos d'Esquadra.

Modificació de la instrucció de provisió temporal de llocs de treball.
  • Per a la sol·licitud d'adscripcions provisionals o comissions de serveis per necessitats d'urgència per causa mèdica, s'introdueix la petició via DAD 46 , caldrà identificar tres destinacions per ordre de preferència.
  • 6 mesos de durada, prorrogables.Per un màxim de tres períodes.
  • Per cada sol·licitud de pròrroga cal presentar nous informes mèdics actualitzats.

Comissions de serveis voluntàries o adscripció provisional per fill o filla menor de 2 anys a càrrec.
  • La comissió de serveis o adscripció provisional resta subordinada a l'existència a la destinació sol·licitada de llocs de treball vacants de les mateixes característiques (categoria, especialitat...) el que la persona ocupi.
  • Sol·licitud mitjançant el document DAD46, fent constar tres destinacions per ordre de preferència.
  • Aquesta comissió està condicionada al fet que entre la destinació d'origen i les sol·licitades hi hagi un mínim de 50 quilòmetres o 45 minuts de desplaçament en condicions normals. (Aquesta mesura ha estat introduida a posterior de l'acord del 31 de juliol)
  • En el cas de parelles membres del CME, únicament la pot gaudir un dels progenitors, a excepció que acreditin que no conviuen.

2. Presentació de la proposta de bases de les convocatòries de provisió d'especialitats.

Informació facilitada sobre oposicions per les especialitats d'intervenció de muntanya, de desactivació d'artefactes explosius- NRBQ (TEDAX), d'Intervenció Especial (GEI) i d'intervenció en medi aquàtic.
I oferiment de LD de l'especialitat de protecció especial (ESCORTES).

La previsió és que el dia 7 de novembre es publiquin els concursos:

• d'Intervenció en Muntanya
• Protecció Especial ( escortes).
• Desactivació d'Artefactes Explosius.

• I a posterior entre el 13 o 14 de novembre es publiquin els concursos:

• Intervenció en Medi Aquàtic
• Intervenció Especial (GEI)

Medi aquàtic
Sergent/a 1, caporal/a 2 i mosso/a 13

Intervenció Especial (GEI)
Sergent/a 1, caporal/a 9 i mosso/a 17

Desactivació d'Artefactes Explosius.
Lleida (2 mosso/a).
Sabadell (17 mosso/a, 9 caporal/a, 1 sergent/a).

Intervenció en Muntanya
Seu d'Urgell (4 mosso/a, 1 Caporal/a).
Sabadell (9 mosso/a, 3 caporal/a, 1 sergent/a).
Vielha e Mijaran (4 mosso/a, 2 caporal/a).

Protecció Especial ( escortes).
Sergent/a 4,caporal/a 16 i mosso/a 54

Recordem:

La incorporació a l'expedient personal de la formació del personal policial de la PG-ME és una responsabilitat individual, és recomanable que cada persona funcionària comprovi periòdicament la formació que consta al GP i que acrediti els títols i els certificats corresponents en el moment de l'obtenció, per tal que l'expedient personal estigui permanentment actualitzat. ( Instrucció 7/2020, de 31 de juliol de 2020).

Recordem la necessitat de sol·licitar les equivalències al títol de tècnic i el batxillerat a efectes professionals i incorporar-les al vostre expedient.
 
DATA:3 de Novembre de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies