COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Complement de productivitat. (50% de 2021 i 100% de 2022) 
 
En data de 8 de febrer de 2022 es va aprovar l'Acord de Govern que recupera el complement de productivitat. Amb aquest comunicat us traslladem els punts més rellevants a tenir en compte de l'aplicació genèrica en espera de l'aplicació en el nostre cas singular.

La quantia màxima individual a percebre és la que consta en el quadre, sens perjudici del descompte de les absències, de les deduccions proporcionals al temps de serveis prestats i del resultat de l’avaluació individual. En cap cas es podran reconèixer quanties individuals superiors a les que s’han previst en aquest Acord de Govern. Llocs de comandament o llocs singulars amb persones a càrrec.

Competències en planificació i organització, orientació als resultats i a la qualitat, direcció i desenvolupament de persones i flexibilitat i gestió del canvi; que es defineixen d’acord amb el següent:
a) Planificació i organització: Es valora la capacitat per planificar les tasques, les accions i els projectes que s’han de desenvolupar, personalment o per l’equip, per tal d’assolir uns resultats eficaços, és a dir, en el termini adequat, amb qualitat i emprant els recursos necessaris.
b) Orientació als resultats i a la qualitat: Es valora la capacitat per orientar la feina a l’assoliment dels objectius amb la màxima qualitat i la mínima despesa de recursos possible; en definitiva, amb l’eficàcia necessària per donar el millor servei a la ciutadania.
c) Direcció i desenvolupament de persones: Es valora la capacitat per dirigir equips i aconseguir que les aportacions que fan contribueixin a la consecució de resultats per part de l’organització.
d) Flexibilitat i gestió del canvi: Es valora la capacitat per donar resposta a necessitats canviants, reajustant les prioritats i les funcions, i disposició per acceptar nous enfocaments i canvis, evolucionant d’acord amb les demandes de la societat.

 Resta de llocs de treball.

Orientació als resultats i a la millora, iniciativa, adaptabilitat i capacitat de treball en equip, que es defineixen d’acord amb el següent:
a) Orientació als resultats i a la millora: Es valora la capacitat per treballar amb eficàcia i eficiència per assolir els resultats fixats i procurar la millora continua.
b) Iniciativa: Es valora la capacitat per actuar de manera autònoma i proactiva per resoldre de manera eficaç les situacions que sorgeixen en el dia a dia de l’activitat professional. Es valora també la capacitat per emprendre i assumir decisions per compte propi en el desenvolupament de les seves funcions i responsabilitats, tenint en compte l’àmbit professional.
c) Adaptabilitat: Es valora la capacitat per ajustar-se a situacions noves i canviants en el lloc de treball, acceptant nous enfocaments i canvis, i adaptant-se i treballant eficaçment en diferents i variades situacions.
d) Treball en equip: Es valora la capacitat per participar, col·laborar i coordinar-se activament en un equip o grup de treball. Tenir disposició per integrar-s’hi i fer que els altres també s’hi integrin, i potenciar la participació i la cohesió de l’equip o grup de treball per tal d’assolir els objectius comuns.

No percep complement de productivitat:

a) El personal que hagi estat objecte d’una sanció disciplinària ferma en via administrativa, per falta greu o molt greu.
b) El personal que hagi prestat serveis a l’Administració de la Generalitat per un període inferior a 6 mesos, llevat d’aquells que s’hagin jubilat o hagin causat baixa per defunció.


Proporcionalitat del complement.

1.- El complement de productivitat s'abona proporcionalment al temps de servei i/o jornada realitzada, en conseqüència, les absències del lloc de treball deduiran la quantia individual a percebre en concepte de complement de productivitat.
Per al còmput de les deduccions i exclusions es considerarà el període d’avaluació, menys el total de dies d'absència que cal deduir a cada persona.

A l’efecte de la percepció del complement de productivitat, no deduiran les absències del lloc de treball motivades per les causes següents:

- permís pel naixement d'un fill.
- permís per adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple de durada no inferior a un any, d’un o una menor.
- permís per maternitat i el permís de reducció de jornada per cura d’un fill mentre es tingui dret a percebre el 100% de retribucions.
- permís de paternitat.
- permís per lactància.
- ampliació del permís de maternitat per atendre fills prematurs o que hagin d’ésser hospitalitzats a continuació del part.
- permís per a atendre fills amb discapacitats.
- permís prenatal.
- permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat .
- permís per matrimoni.
- permís per matrimoni d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat
- baixes per incapacitats motivades per accidents de treball i/o malalties professionals.
- permís per deures inexcusables de caràcter públic.
- permís per reducció de jornada per discapacitat legalment reconeguda.
- permís per situacions de violència de gènere.
- permís per assumptes personals.
- vacances.
- permís de protecció a la maternitat previst per la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
- permís per reducció de jornada per a tenir cura de fill menor afectat de càncer o una altra malaltia greu.
- absència per utilització del crèdit horari sindical.
- absència per accident laboral.
- absència per risc laboral.
- qualsevol absència justificada del lloc de treball d'una durada inferior a una jornada sencera.

Període avaluable

El període d’avaluació és el comprès entre la data d’aprovació d’aquest Acord fins al 31 d'octubre de 2022.
L’acta d’avaluació individual tindrà assignada una puntuació que, d’acord amb la valoració rebuda, podrà oscil·lar entre 0 i 20 punts.

No es percep el complement de productivitat:

a) Quan la puntuació total assignada sigui inferior a 10 punts.
b) Quan s’assigni una puntuació de nivell baix (0-1) en dues de les competències.
c) Quan s’assigni una puntuació de nivell baix (0-1) en una competència i una puntuació de nivell mig (2-3) en altres tres competències.

 L’import a percebre en concepte de productivitat és el resultat d’aplicar el percentatge d’assoliment total a l’import fixat en la clàusula segona segons el grup i subgrup de pertinença. L’import màxim es percebrà a partir d’una puntuació total de 18 punts. A efectes d’abonament del complement de productivitat s’han de tenir en compte el temps de serveis prestats i la jornada treballada durant el període objecte d’avaluació i els criteris de proporcionalitat de la regla cinquena.

 El personal haurà de ser informat sobre les valoracions que ha rebut del superior jeràrquic i podrà fer constar les al·legacions que consideri oportunes en el termini de 10 dies hàbils. En cas de no conformitat amb les valoracions rebudes resoldrà la persona titular de la Secretaria General del departament d’adscripció.

El procés d’avaluació, que es tramitarà mitjançant el portal ATRI, ha de finalitzar, com a màxim, el 30 de novembre de 2022, i l’abonament del complement, si escau, es formalitzarà en la nòmina del mes de desembre de 2022.

El procés d’avaluació es farà per l’ATRI i ha de finalitzar com a molt tard el 30 de novembre, ja que l’abonament del complement es formalitzarà en la nòmina del mes de desembre del 2022. En cas de no conformitat amb les valoracions rebudes serà el Secretari General d’Interior qui resoldrà.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:46/2022 
DATA:1 de Abril de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies