COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Nou èxit jurídic del Seime Fepol 
 
Els serveis jurídics del SEIME-FEPOL han obtingut una nova resolució favorable a favor d'un membre de l'escala intermèdia. En aquest cas en contra de la desestimació per silenci administratiu del recurs d'alçada presentat contra l'Acord del Tribunal Qualificador de la convocatòria per torn lliure mitjançant concurs oposició per a cobrir 44 places d'inspector/a, segons convocatòria 50/19. La persona va resultar no apte en la prova psicotècnica, per aquest motiu es va presentar escrit de sol·licitud d'accés a l'expedient i desprès de no rebre resposta es va presentar recurs d'alçada.

El jutjat del contenciós administratiu dona la raó amb una estimació parcial i reconeix que procedeix a la repetició de la prova psicotècnica exclusivament per a l'actor, sota la premissa que el Tribunal Qualificador haurà de motivar de manera exhaustiva el nivell que obtingui l'interessat i en cas de resultar apte hauran de realitzar-se les proves restants i concloure el concurs oposició.

Tanmateix us informem que amb data 7/2/22 vàrem registrar un escrit a la SGRH en referència a l’oportunitat de modificar o eliminar algunes de les proves que es faran a la convocatòria de l’oposició de la categoria d’Inspector/a. En concret vàrem presentar un escrit amb aquests quatre punts :

-Supressió de la prova psicotècnica i de l'entrevista. Es produeixen situacions en els quals comandaments són considerats “no aptes” després d’exercir el rol de cap d’àrea durant anys en la categoria de sotsinspector/a.

-Supressió de les proves físiques, ja que en el decurs d'aquestes sempre s'han de lamentar lesions de comandaments. Creiem que cal fer una reflexió de la idoneïtat d'aquesta prova o, com a mínim, mantenir-la sempre únicament amb un caràcter meritori.

-Supressió de les proves mèdiques perquè també es van esdevenir situacions en les quals comandaments quedaven fora de la convocatòria per petites patologies (visió, oïda) que no els hi afectaven en absolut per exercir la seva tasca habitual en la categoria de sotsinspector/a.

-Donar més rellevància a la prova d’adequació professional i de competències: facilitar en les bases de la convocatòria els criteris objectius i desenvolupament explicatiu extens de quines són les competències avaluables així com la seva vídeo-gravació perquè és on manifestament es pot donar un grau d’ambigüitat o subjectivitat i així facilitar possibles revisions de la prova i dotar de transparència a tot el procés selectiu. 

Consell executiu del SEIME                                                            
Catalunya, 14 de febrer de 2022
 
NÚMERO DE COMUNICAT:19/2022 
DATA:14 de Febrer de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies