COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
S'incrementen els dies per permís per hospitalització i per permís per intervenció quiruúrgica sense hospitalització 
a) Per defunció, accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi de repòs domiciliari, d'un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat, tres dies hàbils quan el succés es produeixi en la mateixa localitat, i cinc dies hàbils quan sigui en diferent localitat.
Quan es tracti de la defunció, accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi de repòs domiciliari, d'un familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat, el permís serà de dos dies hàbils quan es produeixi en la mateixa localitat i de quatre dies hàbils quan sigui en diferent localitat.”


S'incrementa de 2 a 3 dies a la mateixa localitat i de 4 a 5 diferent localitat, el permís per hospitalització i el d'intervenció quirúrgica sense hospitalització, per a familiars de primer grau.

Aquests canvis tal com estableix tant la mateixa Disposició Addicional 37a i la Disposició Final 46a entren en vigor "l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat".

En conseqüència, l'ampliació del permís està en vigor des de l'endemà al de la seva publicació, és a dir, l'1 de gener de 2021.

Així mateix recordem que en cas de no ser atorgada aquesta ampliació, cal que ho demaneu per escrit.

D'aquesta forma podreu reclamar judicialment aquest dret que ja ha estat reconegut per a tota la Funció Pública.

Per a qualsevol aclariment truqueu als vostres delegats de referencia: Josep Maria Pacheco Constanzo, Toni Pastor Caballero, David Pujol i Benseny

Sindicat de Comandaments de l’Escala Intermèdia SEIME. 09/02/2021       
NÚMERO DE COMUNICAT:6/2021 
DATA:9 de Febrer de 2021
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies