COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Reclamem millores per l'escala intermèdia. Cal obrir una via de negociació! 
 
Des de la signatura de l'acord del 31 de juliol de 2023, com a sindicat representatiu i majoritari de l'Escala Intermèdia (SEIME-FEPOL), hem denunciat reiteradament la situació negativa en relació amb l'assignació dels nivells retributius per als llocs de comandament de l'escala intermèdia.

Primer. Els llocs ocupats per membres de la categoria de sotsinspector/a de cap d'àrea tenen un únic nivell retributiu de C.22.C, mentre que per fer les mateixes tasques la categoria d'inspector/a  perceben uns nivells retributius molt superiors: A.24, A.25 i A.26. Això ho anomenem nivells de sotsinspectors de Low Cost.

Segon. Els llocs de treball com els de sots cap d'àrea assignats a la categoria de sotsinspector/a no han tingut cap mena de millora econòmica en aquests últims anys.

Tercer. Volem constatar la manca de reconeixement i la poca generositat i visió que aquest Departament d'Interior i la Direcció General de la Policia han mostrat envers els llocs de treball de cap d'unitat de la categoria de sotsinspector/a. Els nivells retributius assignats a aquests llocs van tenir una pujada que, després de comparar amb la pujada efectuada a altres categories i especialitats del cos, ens ha semblat ridícula i menyspreable.

Quart. Un cop regulades les guàrdies de comandament amb la corresponent partida pressupostària (recordem que aquestes només es realitzen pels comandaments que ocupen o fan les funcions de cap d'àrea en amunt i momentàniament per sota de cap d'àrea en aquelles regions on fins ara no hi havia la figura del cap de torn operatiu desenvolupada), els/les sotsinspectors/es i els/les sergents/es tenen una disponibilitat encoberta que en altres cossos policials, a diferència del nostre, està reconeguda i remunerada.

Cinquè. Tot i que s'ha establert en l'acord del 31 de juliol un complement variable per responsabilitat, desconeixem quins són els supòsits o, millor dit, a quins membres de l'escala intermèdia se'ls aplica aquest complement. Aquest punt només és aplicable a membres de l'escala intermèdia que siguin comandaments operatius de cobertura de 24 hores. En aquest sentit, veiem una clara voluntat discriminatòria envers els comandaments de la nostra escala.

Sisè. Observem un desequilibri retributiu entre especialitats, ja que fora de l'especialitat d'investigació, les altres especialitats han estat excloses de l'acord del 31 de juliol. Què tenen pensat per redreçar aquesta discriminació?

Setè. Sobre la discriminació retributiva envers la categoria de sotsinspector/a de la família d'investigació, quines propostes tenen per resoldre aquesta situació? Ni tan sols tenen en compte que, en alguns llocs, per manca de comandaments, una mateixa persona pot estar realitzant funcions de cap d'unitat, sots cap d'unitat o, en algunes circumstàncies, cap d'àrea. En algunes regions i destinacions, després de l'oferiment provisional de sotsinspector/a, la plaça de cap d'usc, cap d'ui i sots-cap ha quedat vacant.

Com a sindicat representatiu i majoritari de l'escala intermèdia (SEIME-FEPOL), tenim clar que per resoldre aquesta situació cal obrir una negociació. No n'hi ha prou amb el canvi de grup del C1 al B (quan arribi), ni tan sols que, tard o d'hora, sigui aprovat un nou decret de provisió. Cal parlar de millores retributives que tinguin en compte la situació dels llocs de comandament de l'escala intermèdia.

Consell Executiu del SEIME
 
NÚMERO DE COMUNICAT:32/2024 
DATA:10 de Juny de 2024
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies