COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
REUNIÓ PRESENTACIÓ PROPOSTA D’ACORD SOBRE NOCTURNITAT, VALS DE ROBA I COMANDAMENTS 
 
Avui, les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d’esquadra ens hem reunit amb l’Administració per tractar una proposta d’acord que contempla diverses qüestions que a continuació us passem a resumir.
Des del SEIME i d'altres organitzacions sindicals hem presentat diferents al·legacions que resten pendent de ser incorporades, tan bon punt tinguem el text final farem difusió.
1. Increment del complement de nocturnitat
Es proposa puja l’hora de treball en nocturn a la quantitat de 3,41 euros bruts per hora efectivament realitzada o la part que, en proporció, correspongui, amb efectes de la data d’entrada en vigor d’aquest Acord.
Dins dels tres mesos següents a l’entrada en vigor del present Acord es farà efectiu, en concepte de complement de nocturnitat, l’abonament de la quantitat que resulti d’incrementar en 0,52 € bruts cadascuna de les hores que han generat complement de nocturnitat, realitzades entre l’1 de gener de 2020 i la data d’entrada en vigor d’aquest Acord.
2. Exempció de nocturnitat
L’exempció de nocturnitat voluntària de les persones funcionàries que tinguin més de 55 anys, prevista al punt 1.4 de l’Acord sobre condicions de prestació de serveis del personal funcionari del cos de Mossos d’Esquadra de 29 de gener de 2015, només requerirà de la manifestació formal de la voluntat d’acollir-s’hi.
3. Torn de nits voluntari
Les persones funcionàries poden acollir-se, voluntàriament, a la planificació de treball només en el torn nocturn i de tarda/nit en cap de setmana, d’acord amb el quadrant o seqüència horària que correspongui a la seva unitat d’adscripció. Resta pendent incloure si aquest torn de nit es pot realitzar en una seqüència de 7X7 fora del Q5 ordinari.
4. Indemnització per l’ús de roba particular
L’import anual d’aquesta indemnització serà de 250 €, o la part proporcional que correspongui, d’acord amb el nombre de jornades efectivament treballades sense uniformitat. En el cas dels efectius que realitzen la comesa especial d’escorta, l’import anual serà de 445 €, o la part proporcional que correspongui.
Aquest import s’incrementarà en un 10% en l’exercici 2023, sempre i quan existeixi el crèdit pressupostari corresponent.
5. Classificació i actualització retributiva de llocs de comandament
Es modifiquen les taules retributives de l’escala superior i executiva i de la categoria de sotsinspector/a de l’escala intermèdia, d’acord amb l’establert a l’annex.
En el termini màxim de tres mesos des de la vigència d’aquest Acord s’han de dur a terme les modificacions pertinents a la relació de llocs de treball per fer efectiva la modificació retributiva, en el cas dels llocs de treball que no comportin canvis de categoria, Per tal de fer efectives les modificacions de llocs de  treball que comportin canvis de categoria, s’articularan les corresponents convocatòries de promoció interna i oferiments de llocs de treball que siguin oportuns.
Garanties per a les persones que ocupen llocs de treball que d’acord amb la nova classificació han de modificar-se de categoria:
a) En el cas de les persones que ocupen llocs de treball que d’acord amb la nova classificació haurien de ser d’inferior categoria, es mantindran les actuals condicions del lloc de treball mentre hi romanguin.
b) En el cas de les persones que ocupen llocs de treball que d’acord amb la nova classificació haurien de ser de superior categoria:
- Fins l’any 2026, s’han de dur a terme les convocatòries de promoció interna corresponents.
Aquestes preveuran a la fase de concurs la valoració superior de l’experiència professional en aquest lloc de treball concret.
- Es garanteix a les persones funcionàries que ocupin amb caràcter definitiu aquests llocs de treball que puguin romandre-hi, en cas que superin la  convocatòria de promoció interna. 
Aquesta garantia també s’aplicarà a les persones que hagin ocupat durant 5 o més anys continuats el lloc de treball de forma provisional, a la data de publicació de la convocatòria.
- Les persones que tinguin 55 o més anys d’edat a la data de publicació de la convocatòria d’ascens, hauran de manifestar prèviament si volen o no participar-hi. Si manifesten la voluntat de participar-hi, s’incorporarà a la convocatòria el lloc de treball de la nova categoria i se’ls aplicarà la garantia de romandre al mateix lloc en cas que ascendeixin. Si manifesten que no volen participar-hi, el lloc de treball no s’incorporarà a la convocatòria i no es modificarà la categoria del lloc de treball mentre l’estiguin ocupant. En aquest darrer cas, si finalment participessin a la convocatòria, en sentit contrari a la seva manifestació prèvia, no se’ls podrà garantir la continuïtat al mateix lloc de treball.
Atès que per articular les esmentades garanties per a les persones ocupants, l’adequació de retribucions dels llocs de treball a les noves categories s’ha de dur a terme de manera progressiva en el decurs d’aquest període transitori, el fet d’ocupar un lloc de treball que d’acord amb la nova classificació correspongui a una categoria superior no pot comportar reclamacions ni reconeixements retributius d’aquesta nova categoria, mentre no es duguin a terme les modificacions pertinents a la relació de llocs de treball.
Actualització formativa de comandaments
Durant els anys 2022 i 2023, es durà a terme un pla d’actualització formativa de comandaments de les escales intermèdia i executiva en matèria de gestió d’equips i persones.

Comissió executiva 
Sindicat de Comandaments de l’Escala Intermèdia SEIME.
22/12/2021
  
NÚMERO DE COMUNICAT:55 
DATA:23 de Desembre de 2021
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies