COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Dispensa de grau: el departament d'interior ha d'impulsar el reconeixement de la formació pròpia juntament amb l'experiència professional per accedir a l'homologació de la titulació per escales. 
 
Com ja vàrem informar en un comunicat del passat 15 de març, l’administració (sense previ avís) va derogar la dispensa de titulació, deixant a l’estacada una part important del col·lectiu que veia estroncada la seva carrera professional.

Si es pretenia retirar aquesta figura i modificar la llei, per què no es va debatre prèviament en el màxim òrgan de participació del cos de mossos d’esquadra? Quins van ser els passos seguits per derogar la dispensa de titulació? Per què no es va informar prèviament a tot el col·lectiu? I per què no es va valorar per contra, un període transitori en la retirada de la dispensa?

Les respostes a totes aquestes preguntes suposadament s’haurien d’haver donat en la reunió que el Grup de Treball de Promoció i Provisió va mantenir el passat 9 de maig. Malauradament, les explicacions no es van produir i, avui en dia, continuen essent absolutament insuficients.

A hores d’ara, amb relació a la modificació de la 10/994 i la derogació de la dispensa de titulació, ningú ha explicat al col·lectiu per què s’ha actuat amb aquesta absoluta opacitat i ningú ha explicat ni d’on surt la iniciativa, ni per quin motiu o per quina necessitat s’ha modificat la llei amb aquesta rapidesa.

Amb aquest canvi de paradigma amb relació a les titulacions exigides per a cada categoria professional se'ns plantegen serioses dubtes que esperem que tinguin resposta en la nova redacció de les bases:

1) Segons l'articulat de funció pública sempre es parla de titulacions "oficials".
2) L'accés als grups A1 i A2 la titulació requerida és el "grau" tal com demanen l'oposició de subinspector i inspector del CNP.
2) Serien vàlids els antics "títols propis" com els Graduats en Criminologia, Seguretat privada... que eren formacions de 3 anys (180 crèdits). Però per què no es considera, després de la reforma del Pla Bolonya, titulació "oficial" una formació universitària que tingui 240 crèdits?


Aquestes qüestions s'han de matisar i s'han de realitzar amb una interpretació jurídica amb el consens més gran possible per així evitar futures impugnacions i recursos contenciosos.

A més, el fet que es puguin presentar a un ascens siguin especialment aquelles persones membres de l’escala superior, sumat al fet que hagi estat ara el moment que s’ha modificat la interpretació de la normativa, fa que tot plegat faci pensar en unes oposicions fetes a mida per salvar la manca de previsió que s’ha tingut respecte a les conseqüències que la retirada de la dispensa de titulació ha provocat.

Un canvi que afecta molt directament a membres de l'escala intermèdia persones que durant anys han treballat, demostrant la seva vàlua personal, sotsinspectors/es que durant aquests anys han participat de la promoció interna per ocupar llocs de treball com a caps d'unitat i caps d'àrea.
Cal fer feina des de tots els fronts per evitar que les persones que es poden veure afectades de qualsevol escala i categoria no siguin relegades i  puguin comptar amb noves oportunitats, persones que van triar fer el camí de la promoció, l'especialització i la formació interna en comptes de seguir amb una formació reglada i homologada.

Una evidència que posa de manifest la necessitat urgent d' avançar per assolir el que altres cossos ja tenen reconegut fa temps, el CME desgraciadament fa anys de retard en el reconeixement i homologació en l'àmbit formatiu de la seva pròpia formació impartida per l'únic òrgan encarregat de forma i homologa als integrants de la policia de Catalunya (ISPC). A hores d'ara, només tenim reconeguda l'homologació de Grau Mig un cop finalitzat el curs bàsic d'accés, necessitem que la formació rebuda durant els anys de promoció serveixi per disposar d'una homologació d'acord amb les titulacions que es requereix per l'accés a cada grup.

Necessitem una formació amb prou continguts i hores lectives que també faci valer l'experiència professional per equiparar-la amb el nombre de crèdits necessaris per poder fer el reconeixement normatiu a les titulacions exigides a l'accés de cada grup.
Com també és important que a l'hora de presentar-se a les oposicions de caràcter intern aquest reconeixement es faci de forma dual, en dos sentits en l'homologació de la formació pròpia com en el reconeixement en forma de mèrits per aquelles persones que han dedicat esforços econòmics i personals per formar-se en l'àmbit acadèmic.

Des del SEIME fa molt de temps que vàrem reclamar el passi del grup del C al B, per això segurament necessitarem l'homologació com tècnics superiors, potser ja fem tard, ja que al nostre pare un membre de l'escala bàsica que es promociona a caporal/la un cop finalitzada la seva formació hauria de poder disposar d'una homologació de tècnic superior, igual que un membre de l'escala intermèdia que ha promocionat a sotsinspector/a un cop finalitzada la seva formació hauria de disposar d'una homologació de caràcter intern de diplomat, o com una persona de l'escala executiva un cop finalitzada la formació intenta hauria de disposar de l'equivalència com a llicenciat.

Consell executiu del Seime
20 de maig del 2022
                                                                          
 
NÚMERO DE COMUNICAT:61/2022 
DATA:24 de Maig de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies