Mesa de Negociació 4 de juilol de 2023 
 
El passat dimarts 4 juliol hem assistit a una nova reunió de la Mesa de Negociació per a la possible millora de condicions laborals del CME. Us fem un resum dels punts tractats i de les modificacions que han estat introduïdes en els documents presentats per l'administració:

Primer.- Acord sobre mesures de conciliació del cos de Mossos d'Esquadra.

El document continua contemplant els 10 punts tractats en l'anterior reunió:

1. Mobilitat geogràfica per fill o filla menor de 2 anys.
2. Permís per lactància en cas de famílies monoparentals.
3. Ampliació del permís per naixement i cura de menor en famílies monoparentals.
4. Permís prenatal.
5. Permís per deures inexcusables relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral.
6. Gaudiment fraccionat dels AP's i hores acumulades.
7. Presència mínima per l'autorització de vacances.
8. Reducció de jornada per interès particular.
9. Ampliació de la reducció de jornada per cura de fill/a menor de 14 anys.
10. Formes de gaudiment de les reduccions de jornada.

A proposta dels sindicats de la FEPOL s'incorporen nous preceptes una vegada el Consell de Ministres del 27 de juny, en compliment de la Directiva (US) 2019/1158, va aprovar per Reial decret llei de millores del dret a la conciliació de la vida familiar amb la laboral de totes les persones treballadores. Ens referim a:

• Un permís de 8 setmanes per la cura de fills o filles menors de 8 anys.
• Un permís retribuït de cinc dies per a cada persona treballadora per cura de familiars de segon grau o convivents, incloent en aquest cas la convivència per disposar del permís.

També hem reclamat que les millores en mesures de conciliació relatives a permisos, llicències i reduccions de jornada que s'estableixen a l'EBEP seran d'aplicació directa al cos de Mossos d'Esquadra.

Segon.- Proposta de negociació en la Mesa negociadora sobre conciliació i millores retributives de les persones membres del cos de Mossos d'Esquadra.

Sobre aquest document s'ha fet una exposició ràpida sense entrar-hi dels apartats relatius a la disponibilitat i el complement específic variable que afectaria a determinades jornades i torns.

El gruix de la reunió s'ha centrat en l'assistència a declaracions judicials i la disponibilitat no presencial. Fruit de les diferents pressions sindicals hi ha hagut algunes millores.

Pel que fa als judicis, l'Administració ha incrementat novament els imports sobre les quanties que hi havia des d'un inici i segueix (malgrat la posició contrària sindical) amb el pretext que aquestes compensacions han d'eliminar la resta d'indemnitzacions com els quilòmetres. Com a quanties finals i inamovibles els imports serien 150€ per assistència presencial i 90€ per Webex.

A demandes sindicals ens han aportat dades sobre l'anàlisi dels judicis el passat 2022:

• 40.509 judicis pagats. (Un 81,4% eren de 3h i un 18,6 % de 5h) D'aquests, un 64,6% portaven associats quilòmetres per uns imports de 15,70 euros de mitjana

Respecte a la disponibilitat no presencial, a hores d'ara, es distingirien 2 situacions:

• Guàrdies no presencials: es planificarien un mínim de 8h i suposaria una retribució de 24 € bruts (3€/hora) i, en els 10 festius assenyalats aquests imports passarien a 5€/hora.

Les guàrdies no presencials, afecten l'escala bàsica i escala intermèdia i a les unitats que resten regulades en l'actual acord sobre guàrdies no presencials.

• Guàrdies de comandament: per l'assumpció de funcions d'un àmbit superior en les escales intermèdia, executiva i superior, per caps de setmana s'iniciaria a les 18h de divendres fins a les 6h de dilluns i tindria una retribució de 150€. En festius començaria a les 18h del dia anterior al festiu i finalitzaria a les 6h de l'endemà amb un import de 75€.

En aquest punt volem recordar la necessitat de la regulació i compensació d'unes guàrdies que ja fa anys que haurien d'estar resoltes.

Des del SEIME, hem presentat un escrit de proposta adreçat a la Secretaria del Departament d'Interior i al Director General de la Policia, tot i l'esforç pressupostari que suposa pagar allò que no consta, la proposta de l'administració sembla molt allunyada de les nostres reclamacions de 12€ per hora de guàrdia.

També s'ha tractat sobre el complement per especial responsabilitat referent a aquells casos en què amb caràcter temporal es requereixi la substitució d'un determinat cap de torn o l'assumpció de responsabilitats superiors a la categoria que s'està ocupant.

Les quanties continuen sent de 350€ o 600€ mensuals en funció del càrrec a assumir ( substitucions de la figura del Cap de torn) i s'ha eliminat que havia de realitzar-se durant un període superior a 1 mes.

Des del SEIME, hem presentat escrit , perquè també s'inclogui compensació per l'assumpció de funcions superiors per a membres de l'escala intermèdia que sense disposar de l'encàrrec de funcions corresponent assumeixen la feina i responsabilitat de Cap d'àrea, sotscap d'àrea i/o cap d'unitat. Amb una compensació econòmica equivalent a la diferència entre el lloc de treball objecte de substitució o cobertura amb el lloc de treball assignat a la persona afectada.

El Director ens ha manifestat que aquesta proposta està en estudi.

També hem tornat a reclamar que s'inclogui en els punts de negociació la proposta feta sobre compliment transitori durant el temps que s'allargui el passi de grup del C1 al B. Recordem que estimem aquesta diferència en 3.634€ anuals.

El Director ens ha comunicat, que són conscients de la proposta, de moment resta en estudi i pendent de valoració.

Del Pla de Carrera Professional horitzontal no se n'ha arribat a fer esment. El pròxim 17 de juliol estem emplaçats a una nova reunió de la Mesa.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol consulta o proposta que ens feu arribar.


                          
DATA:6 de Juliol de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies