COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Menyspreu a la categoria de sotsinspector/a !! 
 
Finalment, avui la Subdirecció General de Recursos Humans ha fet difusió de les millores de caràcter retributiu que tindran certs membres de l'escala intermèdia:

En primer lloc, dels increments retributius que tindran els efectius de la categoria de sergent que desenvolupen tasques com a cap de torn:

"Increment retributiu de la figura de cap de torn de Seguretat Ciutadana....la retribució passa a ser la de nivell A pels 275 llocs de treball reconeguts per a la categoria de sergent/a de les unitats de seguretat ciutadana amb funcions de cap de torn a efectes 01 de novembre de 2023"
Que passa amb els membres de la categoria de sotsinspector/a que desenvolupen tasques de cap de torn a certes ABP's ? 
Considerem que no es pot dignificar la feina d'una categoria i deixant de banda a l'altra categoria de l'escala intermèdia realitzant les mateixes funcions.

En segon lloc, dels increments retributius que tindran els efectius de categoria de sergent/a de la familía d'investigació:
En el darrer paràgraf de la nota informativa penjada avui a la intranet coorporativa del CME diu:

"Finalment, atenint-nos al principi d'equitat retributiva i derivat de la lògica interna dels escalats retributius, s'han requalificat 108 llocs de comandaments d'unitats policials de la família d'investigació amb els corresponents augments retributius a efectes 01 de novembre de 2023",

Des de la nostra organització sindical veiem del tot incomprensible com és que aquesta "lògica interna dels escalats retributius" no tinguin en compte la categoria de sotsinspector/a.
Com podem explicar als sotsinspectors/res de la família d'investigació que no veuran en cap cas requalificades les seves retribucions com a caps d'unitat quan en canvi, els sergents/es caps d'unitat duent a terme les mateixes funcions sí que veuran augmentades o requalificades aquestes retribucions anuals. 

Des de bon començament,  amb la signatura de l'acord per part de les organitzacions sindicals minoritàries, van plantejar les nostres queixes perquè veiem amb molta claredat que les figures de cap d'unitat sergent quedaven fora de l'acord, que només recollia els "comandaments base". La postura la SGRH va rectificar seguint aquesta"lògica interna dels escalats retributius". Tot i aquesta darrera rectificació la categoria de sotsinspector/a queda inexplicablement fora de l'acord.

Consell executiu del SEIME                                                            
DATA:24 de Novembre de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies