COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Reunió Comissaria General Investigació Criminal 29/05/2024 
 
Avui 29 de gener de 2024 ha tingut lloc la darrera reunió entre els sindicats representatius del cos de mossos d’esquadra, els responsables de la Comissaria General d’Investigació (CGIC) i els membres del servei d’administració en la qual s’han debatut i tractat diverses qüestions que són d’especial interès pels membres de l’especialitat i que afecten l’escala intermèdia:

Primer.- Decret estructura.
Per part de la comissaria ens informen que tenen constància que la nova RLT, segons el nou decret d’estructura, està pràcticament enllestida però encara no disposen d’ella.

Pel que fa a les unitats territorials de policia científica no tenen informació nova i ens manifesten el mateix que a la darrera reunió de data 29 de gener (Reunió CGIC de 29 de gener del 2023)

Segon.- Oferiment/Concurs.
Davant la petició d’avançar el proper concurs de l’especialitat, que segons el cronograma està previst per a finals d’any, ens manifesten des de la CGTEC que no hi ha la possibilitat de fer-ho. El que faran serà impulsar nous oferiments per cobrir les possibles mancances tot i que encara no poden donar dades sobre la temporalitat i terminis. Actualment estan fent l’estudi de les places necessàries.

Tercer.- Manca efectius i edat de les plantilles.
Des de la nostra organització sindical i des del SAP-FEPOL i l’SME denunciem que actualment hi ha una manca d’efectius en algunes unitats de l’especialitat. Per part del Sots cap de la CGIC ens informen que la política del cos és que els efectius d’investigació siguin un 11% de la plantilla, aproximadament uns 2000 efectius en total.

Actualment ens trobem en aquest percentatge per tant no és possible augmentar el número d’efectius.

Pel que fa al rejoveniment de les plantilles, tenint en compte que no hi ha una intenció d’augment d’efectius, s’haurà de fer amb oferiments puntuals en els casos que sigui possible tot i que són conscients que no es la formula adient.

Demanem que es comenci a treballar en la recerca de mecanismes per motivar a la gent a accedir a l’especialitat i rejovenir les plantilles que actualment comencen a tenir problemes d’edat.

Quart.- Regulació horaris.
Ja és una queixa recurrent a totes les reunions de la CGIC: tornem a denunciar la manca de garanties que dona l’horari especial específic. És urgent la creació i la convocatòria d'una taula de negociació entre sindicats, operativa i subdirecció per treballar en la modificació de les condicions de treball de les unitats de l’especialitat. Per part de la comissaria en manifesten que volen treballar en la possibilitat de tenir més quadrants per poder planificar amb més garanties pels i les agents i d’aquesta manera guanyar en estabilitat.

En definitiva no es necessari tenir més models de quadrants horaris, sinó que és més important poder planificar amb més temps i amb més garanties, de manera que un cop passats un número determinat de canvis es compensi amb coeficients correctors.

Per part de la CGIC ens comuniquen que la seva intenció, si els autoritzen, és la de fer diferents grups de treball per tractar diferents temes, entre ells els horaris.
En aquest sentit ens informen que treballaran per una instrucció d’AP que sigui més adient i adaptada a la nostra especialitat. Per la nostra part els hi farem arribar les nostres propostes tal i com en el seu dia vam fer per modificar la instrucció de vacances.

Cinquè.- Canvis planificació i pagament de judicis
Hem denunciatr que hi ha un problema greu amb la instrucció d’indemnitzacions pels judicis i l’horari especial específic. Concretament amb la consulta al PGH per saber el torn en que treballen els efectius el dia del judici.

Al nostre horari no només són habituals els canvis de torn per necessitats de servei, sinó que en moltes ocasions el que hi ha planificat per tot l’any no coincideix amb el que els caps de les unitats planifiquen realment.

Tornem a demanar per tant, que es tingui en compte el treball efectiu realitzat que presenten els companys i companyes al final del mes i que validen els i seus caps d'unitat, cap d'àrea.

La subdirecció de recursos humans manifesta que el problema és que l’horari especial específic té una casuística molt concreta i que estan treballant en la millora. Però enlloc de ser pràctics i efectius i aplicar el que nosaltres proposem, volen fer que la planificació que consta al PGH sigui més exacta.

Segons la nostra opinió això no solucionarà el problema, perquè per molt exacta que sigui la planificació a les diferents unitats es continuarà canviant d’un dia per l’altre per donar resposta als requeriments i a les necessitats dels serveis.

Sisè.- Especial responsabilitat.
Per part del sindicat CAT-ME es pregunta si en el cas de l’especialitat d’investigació es compensa als  efectius que fan tasques superiors a les que els hi toquen. És a dir, si el complement d’especial responsabilitat s’aplica a la família d’investigació.

Per part dels responsables de la comissaria es manifesta que a investigació no es cobra aquest complement i que veurien amb bons ulls que s’apliqués.

Per la nostra part també ho veuríem bé. Precisament aquest és un dels motius pel quals no vam signar l’acord de juliol de 2023 (que sí va signar el CAT-ME) ja que es deixava fora d’aquest complement a la nostra especialitat.

Setè.- Guàrdies.
 demanem que ens informin de quins criteris s’apliquen a l’hora de planificar les GNP de les diferents unitats i quina previsió hi ha per a què es regulin mitjançant instrucció. No pot ser que s’estiguin vulnerant entre altres el número màxim de caps de setmana de treball al mes o el descans de 12 hores entre torns de treball.
La CGIC ens informa que els criteris de planificació no són els mateixos per a totes les unitats i que depenen del nombre d’efectius o les activacions de cada regió, tot i que per part de la DIC si que donen uns mínims genèrics que s’han de complir.

Pel que fa a la instrucció encara no ens poden donar cap informació respecte a quan es disposarà d’ella ni quin és el contingut que podria tenir. Cal recordar que la signatura de l’acord que derogava les normes del 2010 es va signar fa casi un any. Creiem que hi ha hagut temps de sobra per treballar-la i per tant és evident la manca de voluntat que aquest Departament està mostrant amb la nostra especialitat.

Relacionat amb el tema de les guàrdies també tornem a fer incís en la diferència que s’ha creat entre efectius en el moment d’activar recursos per dispositius imprevistos. Actualment per un mateix fet trobem companys que cobren les hores extra per estar en GNP i altres als que els imputen les hores treballades.

Per al bon funcionament de les unitats i del servei de guàrdia cal que s’igualin les condicions dels efectius (eliminant els greuges comparatius) pagant a qualsevol persona que treballi fora del seu horari planificat. D’aquesta manera tothom rebrà la mateixa compensació en igualtat de condicions i a més deixaríem d’acumular hores a la bossa linial.

Vuitè- Nivells retributius sotsinspectors
Hem expressat el malestar generalitzat que tenen els sotsinspectors de l'especialitat per la situació de desamparament en la que es troben a conseqüència del darrer acord que van signar les organitzacions sindicals minoritàries. És un tema complexe que s'ha de resoldre en una taula de negociació i en les reunions de seguiment de l'acord en les quals no tenim veu ni vot perquè la nostra organització sindical no va subscriure l'acord. Seguirem denunciant aquesta situació de greuge fins que la SGRH ens escolti i es tornin a revisar tots els subnivells retributius de la categoria de sotsinspector.

Consell executiu del SEIME
            
NÚMERO DE COMUNICAT:28/2024 
DATA:2 de Juny de 2024
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies