COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Mesa de negociació 
 
El passat divendres, va tenir lloc una nova sessió de la mesa de negociació col·lectiva. El Departament va presentar una segona proposta de mesures relatives a permisos, vacances, reduccions de jornada i conciliació.

Més un punt sobre compensació per especial responsabilitat , segons la qual es “compensaria la realització de funcions de cap de torn per part d’efectius d’inferior categoria”.

Des del nostre punt de vista aquesta mesura hauria de ser genèrica, "compensar la realització de funcions per part d'efectius d'inferior categoria".

Podeu veure el comunicat conjunt.

Com a SEIME varem exposar i presentar, ara per ara, dos punts:

PRIMER: Disponibilitat, vàrem argumentar que cal treballar i fer normes per eliminar la disponibilitat absoluta, els membres de l'Escala Intermèdia no poden continuar 365 dies a l'any amb disponibilitat telefònica.

Per això, juntament amb els sindicats SAP i SME, hem presentat aquest text alternatiu a l'inicial presentat per departament d'interior:

Tret de les que determina l’article 16 i 17 del Decret 146/1996 de 30 d’abril pel qual s’aprova la jornada i l’horari de treball, les necessitats operatives (que no necessitats de servei) no poden prevaldre sobre la conciliació familiar de les persones membres del cos de mossos d’esquadra.

A aquest efecte s’ha de garantir el dret al descans i a la desconnexió.

Per aquest motiu i a diferència del document lliurat pel Departament d’Interior, les organitzacions sindicals signants proposem establir dos (2) nivells de disponibilitat en atenció a les necessitats del servei que es produeixen.

a) Disponibilitat No Presencial (DNP) entesa com aquella situació de localització i/o d’atenció que, per necessitats operatives del servei al qual està adscrita i fora de l’horari de servei presencial, ha d’assumir (per qualsevol via de comunicació) una persona membre del cos de mossos d’esquadra i que impedeix o dificulta la conciliació de la seva vida familiar amb la laboral.

b) Disponibilitat voluntària per mobilitzacions addicionals (DVO) entesa com la disposició dels efectius policials a ser convocats fins a sis (6) jornades més de treball, de les 1.520 hores de jornada laboral anual.
A aquest efecte proposem l’establiment d’un complement per DVO a raó de 235 euros mensuals (per 14 pagues). Un complement que en tot cas hauria de ser voluntari en tant que, cal especificar, que únicament significaria la predisposició a ser mobilitzat o mobilitzada ja que de ser-ho, les hores treballades en aquesta mobilització addicional haurien de ser retribuïdes com a extraordinàries.

SEGON: Compliment de l’Acord signat pel Departament d’Interior i les organitzacions sindicals representatives de juliol del 2020 sobre el passi de l’escala intermèdia del Grup C1 al Grup B.
El punt 9 de l’Acord entre el Departament d’Interior i les organitzacions sindicals de la Policia de la Generalitat – Mossos d’esquadra sobre jubilació anticipada i altres  illores en les condicions laborals recull el compromís del passi del grup C al B per a les  persones membres de l’escala intermèdia.

Per aquests motius, i fins que s’assoleixi el compromís adoptat pel propi Departament d’Interior, les organitzacions signants proposem la creació d’un complement circumstancial d’especial responsabilitat de 3.634 euros.

Perquè presentem aquest punt :

En el marc de la mesa de negociació actual i, pel que fa a punts que afecten els membres de l'Escala Intermèdia de la PGME, es van acceptar de forma favorable per ser presentats a la  Comissió de despeses i retribucions del personal (CDRP), i poder ser negociats en l'actual mesa de negociació oberta entre el departament d'interior i les organitzacions representatives del CME, les següents peticions fetes des del SEIME:

Increment retributiu que redueixi la diferència retributiva de l'escala intermèdia respecte de l'executiva.

Passi de l'escala intermèdia del grup C1 al B, tal i com consta a l'acord signat pel departament d’interior i les organitzacions sindicals representatives de juliol de 2020.


Creiem necessari  establir un complement transitori que afecti els membres de l'escala intermèdia (Complement circumstancial d’especial responsabilitat).

Aquest complement el quantifiquem en 3.634 €, que és la diferència que es deixa de percebre anualment per la impossibilitat de realitzar el passi del grup C1 al grup B dels membres de l'escala intermèdia.

Aquest complement es podria introduir gradualment en un període a establir ( 1 any, 2 anys o 3 anys). D'aquesta forma podríem resoldre el greuge econòmic que pateixen els membres de la nostra escala de comandaments (diferència retributiva entre escales i  pèrdua retributiva per no efectuar el passi de grup) de forma progressiva.

Esperem per a la pròxima reunió una valoració del departament sobre aquesta mesura.

El fet de presentar aquests dos punts no vol dir que no parlem de temes ja coneguts i reclamats anteriorment, però sincerament, un punt de partida com aquest és prou important perquè el departament tingui en compte la diferència actual retributiva que pateixen el membres de l'escala intermèdia.


Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment. Gràcies!


COMISSIÓ EXECUTIVA
Sindicat de Comandaments de l’Escala Intermèdia SEIME.
05/06/2023
                            
DATA:5 de Juny de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies