COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Resum del comitè extraordinari de seguretat i salut del dia 13 de maig del 2022 
 
Us informem de les mesures que cal adoptar pel treballador segons l'última avaluació de riscos laboral, efectuada pel servei  de vigilància de la Salut del Departament d'Interior per la covid-19 (maig 2022).

En el centre de treball:
Dur a terme una higiene de mans freqüent amb aigua i sabó o solucions alcohòliques. En especial després d'haver tingut contacte amb objectes i/o documentació de terceres persones.

En cas de presentar símptomes compatibles amb la Covid-19 fer ús de mascareta sanitària quirúrgica o FFP2. En qualsevol cas, per tossir i/o esternudar, retireu-vos i cobriu-vos la boca i el nas amb mocadors d'un sol ús o amb la cara interna del colze. Renteu-vos les mans de seguida.

Fer ús de la mascareta i mantenir una distància interpersonal d'1'5 metres quan no sigui possible ventilar l'espai, sigui per ventilació mecànica o ventilació natural, i en les situacions que es detallen en aquesta avaluació (A recepcions, OAC, oficines, menjadors, etc.). És recomanable fer ús de la mascareta en espais concorreguts o si hi ha gran proximitat amb altres persones, com els ascensors, per exemple.

En els vestidors s'ha de deixar la roba en la bossa i dins l'armariet. Mantenir la distància de 1,5 metres. Manifestem que aquesta mesura és inaplicable a causa de l'escassa dimensió dels armariets i la manca d'espai i amuntegament en els vestidors per falta d'espai.

Escorcolls
L'escorcoll al detingut i retirada d'objectes personals els agents que operin hauran de fer servir guants, mascareta FFP2.

Si en algun moment el detingut manifesta símptomes o haver estat en contacte amb casos, els agents hauran d'incorporar el vestit i les ulleres de protecció a la seva equipació i traslladar-lo cap al centre destinat a encabir a aquests detinguts. En els trasllats en vehicle tots els ocupants portaran mascareta

ACD
El subministrament d'àpats i medicaments es realitzarà amb guants i mascareta FFP2 limitant al màxim el contacte i ulleres o pantalla antiesquitxades. L'agent haurà de portar mascareta FFP2 i guants en tot moment.

Trasllat d'un detingut simptomàtic, es durà l'equip complet d'epis que inclou ulleres de muntura integral, mascareta FFP2, guants i vestit de protecció contra microorganismes.

Els agents que facin servei de custòdia o trasllat de detinguts han d'utilitzar, guants i mascareta FFP2/3. Dins els vehicles, els detinguts també portaran mascareta

Desplaçaments en vehicles:
En desplaçaments en vehicles compartits durant la jornada laboral fer servir mascareta sanitària quirúrgica o FFP2 i garantir l'entrada d'aire exterior. Ja que així ho estableix el RD 286/2022 sobre el transport de persones. Es demana relaxar aquesta mesura a causa de la ventilació del vehicle i més en període estival.

Controls d'alcoholèmies i drogues:
En el moment que la persona faci les proves, s'ha de mantenir la distància de 1,5 metres amb la persona. En tot cas, i amb independència d'aquesta distància, cal usar mascareta FFP2/3.

Accidents:
Si cal realitzar una atenció o assistència abans que arribi el SEM en un accident de trànsit i pot implicar contacte estret amb la/les víctimes cal utilitzar guants de nitril, mascareta FFP2 i ulleres de seguretat.

Consell executiu del SEIME
 

                 
 
NÚMERO DE COMUNICAT:58/2022 
DATA:17 de Maig de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies