COMUNICATS 
Acte Central de les ESQUADRES. Aquest any no hi assistirem! 
 
Com a Sindicat de Comandaments de l'Escala Intermèdia (SEIME-FEPOL) del cos de mossos d'esquadra recordem que, amb la signatura de l'acord de 2023, es va perdre una oportunitat històrica per assolir un acord de millores retributives per al CME. Com a sindicat majoritari i representatiu de la nostra escala de comandament, ja vàrem denunciar moltes de les situacions que no han estat resoltes i d'altres que es generarien amb l'esmentat acord.

Ara per ara, aquesta situació només pot afavorir l'actual desajust retributiu que hi ha entre escales i categories i a la diferència que hi ha entre les millores que han assolit altres col·lectius públics, a diferència del nostre.

De fet, amb les condicions actuals sembla que aquesta situació es perpetuarà en el temps.

Com a representants dels membres de l'escala intermèdia:

1. Denunciem la necessitat de  reduir i equilibrar les actuals diferències retributives entre escales, molt especialment entre la categoria de sotsinspector/a amb la categoria d'inspector/a.

2. Reivindiquem una revisió dels nivells retributius de forma global, que garanteixi unes retribucions justes i mantingui un equilibri retributiu entre escales, que s'ajusti a les responsabilitats i feines que assumeixen cada escala i categoria.

3 El Departament d'Interior no pot continua mantenint dues escales en el mateix grup C1, amb funcions i responsabilitats diferents.

4 .Volem que es reconegui la disponibilitat fora de la jornada laboral i que sigui compensada en jornades festives.

5. El reconeixement de la responsabilitat per desenvolupar funcions de superior categoria, ha de comptar  tant en situacions de comandament operatiu, com en situacions de comandament genèriques.

Tot sembla apuntar que els responsables del Departament estan més preocupats en fer front a les pròximes eleccions al Parlament i sortir a la foto, que en escoltar i fer qualsevol aproximació per millora la situació actual.

Per aquests motius, els representants del SEIME, i com a forma de protesta, únicament assistirem als actes regionals i no assistirem a l'Acte Central del Dia de les Esquadres.

Així mateix, ens adherim a les concentracions i manifestacions que estan portant a terme part dels sindicats de l'escala bàsica del CME, per reivindicar millores retributives pe a tot el  col·lectiu del CME, en les quals tots esteu convidats a participar!!!

Vagi per endavant que traslladem el nostre reconeixement i als companys i companyes felicitats i condecorats,  així com a la resta de membres del col·lectiu per la seva dedicació i treball diari!!!Consell Executiu del SEIME
                  
NÚMERO DE COMUNICAT:23/2024 
DATA:16 de Abril de 2024
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies