COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Sessió extraordinària del Consell de la Policia 17/10/2023 
Avui, ha estat realitzada sessió extraordinària del Consell de la Policia, amb un únic punt en l'ordre del dia: aplicació del complement de productivitat de l'any 2023 a les persones membres de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra.
Sobre aquesta qüestió el Departament d'Interior ens ha informat que avui, el Govern aprovarà la distribució del complement de productivitat amb l'actualització dels imports corresponents (un 3% d'increment).ACORD GOV/209/2023, de 17 d'octubre, pel qual s'aproven les normes d'aplicació i de distribució del complement de productivitat en l'exercici de 2023

Import de 2023 : Personal funcionari del grup C, subgrup C1
Personal laboral del grup C

390,78


Segons se'ns ha informat, la percepció del complement de productivitat vindrà regulada en els mateixos termes que contemplava la regulació de l'any 2022, a excepció que per enguany quedaran fora de la percepció les que hagin prestat servei per un període inferior a cinc mesos (i no sis com l'any passat).
-          Període avaluable: 1/1/23 al 31/10/23
-          Avaluació cap superior: inici 30/10/23 (data pendent de confirmació a nivell tècnic) i final 12/11/2023
-          Període d’al·legacions: inici 13/11/2023 i final 24/11/2023
-          Atenció a les al·legacions per part del superior jeràrquic: des que es presenten, fins com a màxim el 28/11/2023
-          Validació SG: inici 29/11/2023 i final 4/12/2023
-          Pagament: nòmina mes de desembre

 
IMPORTANT. Per fer les al·legacions, no tancar i validar l'acta.

Conscients que el complement de productivitat pot generar alguna reclamació (la qual s'haurà de fer per ATRI), des del SEIME restarem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.


Consell Executiu
 
DATA:17 de Octubre de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies