Previsió Calendari oposició sotsinpector/a 2023 
 
La prova física es realitzarà:
- Dia: 27 de juliol de 2023
- Hora: La que s’indica a la llista de persones convocades.
- Lloc: Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR).
Avinguda Alcalde Barnils, 3-5, Sant Cugat del Vallès.
- Grup: El que s’indica a la llista de persones convocades.


 
27/07/2023    Realització de la 2a prova: física.
20/09/2023    Publicació de la llista de resultats de la 2a prova: física, la llista de persones convocades a la 3a prova: prova psicoprofesional (test de personalitat) i llista provisional de mèrits.
21/09/2023 Inici dels 10 dies hàbils per esmenar defectes a 
la llista provisional de mèrits.
28/09/2023 Realització de la 3a prova: prova 
psicoprofessional: (test de professionalitat).
05/10/2023 Fi del termini per esmenar defectes a la llista
provisional de mèrits. I publicació de la llista de
persones convocades a la 3a prova: prova
psicoprofessional (entrevista).
16/10/2023 Inici de les entrevistes.
31/10/2023 Fi de les entrevistes.
              
DATA:19 de Juliol de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies