COMUNICATS 
Publicació de la Instrucció 1/2022 sobre sol·licituds d'indemnització a les persones membres del CME per insolvència patrimonial 
 
Finalment el departament d'interior ha publicat la Instrucció 1/2022, de 3 de febrer, per la qual es regula la tramitació administrativa de les sol·licituds d'indemnització reconegudes als membres del Cos de Mossos d'Esquadra en una resolució judicial ferma, atesa la insolvència patrimonial de la persona condemnada a satisfer-la.
A partir d'ara, totes aquelles persones membres del cos que en l'exercici de les seves funcions pateixin lesions o danys causades per una tercera persona i que en el corresponent procediment judicial s'hagi reconegut una indemnització, podran reclamar-la a l'Administració si la persona esmentada és declarada insolvent.
Per a iniciar la reclamació, a més de fer-ho mitjançant el DAD87, cal tenir present els següents extrems:

- Cal adjuntar la sentència judicial i decret d'insolvència de la persona condemnada a satisfer la indemnització. 

- S'haurà de fer constar la declaració responsable conforme que fins al moment no s'ha percebut cap import relatiu a l'import de la indemnització que es sol·licita.

- L'Administració tindrà un termini de tres mesos per resoldre la petició. En cas que es produeixi silenci administratiu aquest s'entendrà com a negatiu.

-Per aquells casos que no hi hagi un acte d'insolvència, el Servei d'Assessorament Jurídic de la Direcció General de la Policia (en el termini de 10 dies) incorporarà un informe preceptiu on es farà una valoració econòmica. Per aquest procediment la persona afectada tindrà possibilitat de participar-hi mitjançant un tràmit d'audiència, a través del qual es podran efectuar al·legacions (amb aportació de la documentació que es consideri).

En els procediments que ja estan iniciats els nostres serveis jurídics continuaran defensant els interessos dels afiliats i les afiliades.
Així mateix, es recorda que el termini per interposar la reclamació és de quatre anys a comptar des de la declaració d'insolvència o des de l'alta mèdica (en el cas que no hi hagi sentència).
Des del SEIME recordem que teniu a la vostra disposició per qualsevol dubte sobre aquest tema els membres de l'organització i els serveis jurídics.

Podeu consultar a la zona privada la instrucció i la resta de documentació.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:27/2022 
DATA:4 de Març de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies