Indemnitzacions per assistències judicials i per especial responsabilitat. Poc i res del que ja estava escrit! 
 
Ahir va ser publicada la Instrucció 1/2024, de 28 de febrer, sobre indemnitzacions per assistències en procediments judicials i la Instrucció 2/2024, de 28 de febrer, sobre l'aplicació del complement específic variable per especial responsabilitat.

Des del SEIME, vam presentar al·legacions als dos textos que la SGRH ens va fer arribar el passat 19 de febrer, vàrem disposar de tres dies per presentar-les com a la resta d'organitzacions sindicals representatives que no van signar l'acord.

Remarquem que les dues instruccions han estat discutides amb les organitzacions sindicals signants de l'acord de juny de 2023, durant les 5 sessions que van iniciar el novembre de 2023.


Malauradament de les nostres esmenes res de res, us fem resum d'algunes de les esmenes presentades:


• Punt. 4 "Aquesta mesura també serà d'aplicació a altres llocs de treball de comandament operatiu, corresponents a unitats que prestin servei les 24 hores, i que estiguin degudament reconeguts a la Relació de Llocs de Treball."

Vam reclamar que un cop reconegut aquest complement, sigui aplicat a altres figures independentment siguin o operatives i tinguin o no cobertura presencial de 24 hores o bé s'estableixi una negociació per donar solució a les situacions que hem plantejat.

Com a sindicat de l'escala intermèdia creiem que l'aplicació directa als llocs de cap de torn de Seguretat Ciutadana i de cap de torn regional de Trànsit s'hauria de fer extensiva a altres figures de comandament que, malgrat que no presten servei les 24 hores, no deixen de ser menys importants.


• Punt. 2 "casos en què el lloc de treball de cap de torn de Seguretat Ciutadana o cap de torn regional de Trànsit, o aquell altre lloc de treball que es determini"

Compensació per la cobertura de llocs de treball de cap de torn i cap de torn regional de trànsit per efectius de l'escala bàsica, reservats a membres de l'escala intermèdia. Van sol·licitar que a part dels mecanismes de control i de seguiment, siguin aclarits, publicades i especificades millor les possibilitats que contempla aquest punt.

Des del SEIME, creiem aquesta dualitat que preveu el punt i la doble forma de compensació que preveu, pot comportar diverses situacions conflictives i que a primera vista no sembla la més correcta. Ja que entenem que es retribuirà de forma diferent el mateix fet.


• El punt 4, recull que l'aplicació del complement específic variable també es faci extensible a altres llocs de treball de comandament operatiu, corresponents a unitats que prestin servei les 24 hores.

Per aquests motius, van reclamar disposar de la relació d'aquests llocs de treball que tinguin previst assenyalar. I que aquesta mesura sigui amb caràcter retroactiu, com també es fa amb els altres supòsits que recull el mateix punt. (Recordem que l'acord va ser ratificat el 26 de setembre de 2023).


Pel que fa a els interessos de l'Escala Intermèdia, com podeu veure, els que han signat l'acord i la mateixa administració, no estan fent prou per aplicar millores i compensacions retributives, que també tinguin en compte equilibris que són necessaris per a la nostra escala, ja que tots són comandaments ,independentment estiguem en llocs de treball de comandament operatiu, corresponents a unitats que prestin servei les 24 hores.


Si voleu consultar les noves instruccions com les esmenes presentades les podeu trobar a la part privada de la nostra web.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:14/2024 
DATA:6 de Març de 2024
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies