COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Reunió del Grup de Treball d’Horaris i Conciliació del 2 de maig del 2022 
 
El 18 de març d'enguany la Mesa General de Funció Pública  va arribar a un acord respecte mesures socials, laborals i de flexibilització i/o conciliació familiar de la vida laboral i familiar. Els sindicats representatius ens vàrem reunir el passat dia 2 de maig per tal de vetllar per la implementació d’aquest acord al Cos de Mossos d’Esquadra, essent els punts més rellevants els següents:

Mesures que ja eren d'aplicació abans d’aquest acord de la Mesa de Funció Pública:

1.- Gaudiment a temps parcial dels permisos de naixement per a la mare biològica; permís per adopció, per guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant temporal com permanent; i permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d’adopció d’un fill o una filla.

2.- Compactació de la reducció de jornada per motius de conciliació. Al CME tenim diferents fórmules de reducció de jornada.

Mesures que ja s’apliquen i que seran especificades amb la propera actualització dels Criteris:

1.- Absència justificada al lloc de treball d’una jornada laboral diària per a la realització de les següents proves diagnòstiques considerades invasives: colonoscòpia, endoscòpia, gastroscòpia i cateterismes  (es passarà a considerar justificada tota la jornada laboral).

2.- Equiparació dels graus d’afinitat i consanguinitat per a les famílies enllaçades o reconstituïdes.

3.- Inclusió del cònjuge o parella de fet ,en els permisos per conciliació 

4.- Famílies monoparentals: Permís per naixement per a la mare biològica i Permís per adopció, per guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant temporal com permanent.

Mesures que s’aplicaran en el moment quan l’acord passi per acord de govern:

1.- Afegir al permís “exàmens prenatals i tècniques de preparació al part o gestió de tràmits administratius per l’adopció o l’acolliment” de les tècniques de reproducció assistida.

2.- Criteri interpretatiu sobre el còmput inicial per al gaudiment del permís per hospitalització i intervenció quirúrgica. Un cop vigent serà el funcionari o funcionària qui determinarà l’inici del permís i per tant, no haurà de ser obligatòriament la primera jornada planificada des de l’endemà del fet causant.

Mesures que no veuen d’aplicació al CME:

1.- Ampliar la flexibilitat horària de fins a trenta minuts per començar la part de permanència obligatòria de l’horari. Es crearia un greuge entre unitats que fan tasques d'oficina i unitats operatives.

2.- Criteri interpretatiu sobre l’horari de treball en relació amb l’absència per assistir a consulta mèdica. Al CME ho tenim regulat al punt 6 dels Criteris i no té sentit per l’Administració en tant que, a l’horari de permanència obligada com l’horari flexible de la persona sol·licitant.

Recordem que les mesures acordades seran d'aplicació quan s'hagin aprovat via acord de govern. Aleshores, es rectificaran els criteris actuals per donar sortida a les mesures acordades.

Per a més informació, no dubteu en contactar amb els vostres delegats de referència.

Consell executiu del Seime.
4 de maig del 2022                           
NÚMERO DE COMUNICAT:54/2022 
DATA:4 de Maig de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies