COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Grup de treball d'horaris i conciliació familiar 
 
Divendres passat, els sindicats representatius vàrem dur a terme la reunió del grup de treball d’horaris per poder assolir una millora en la conciliació familiar. Bàsicament, es varen presentar els blocs sobre els quals versaran les pròximes trobades.

SISTEMA DE PLANIFICACIÓ I GESTIÓ HORÀRIA
Incorporar elements de flexibilitat que permetin adequar al màxim els horaris de les persones treballadores a les seves necessitats particulars, així com a les necessitats específiques de servei de cadascuna de les unitats.
Simplificar l’actual sistema de BL/BC, unificant-les.
Establir una planificació inicial anual que doni estabilitat a les persones treballadores, tot regulant els mecanismes per adequar-la a les necessitats de modificació que s’esdevinguin al llarg de l’any i la seva adequada compensació.
Introduir mecanismes de control de presència efectiva que permetin automatitzar el sistema i reduir la càrrega de treball administratiu.

GARANTIES GENERALS
Definir un marc general de garanties comunes per a totes les unitats. Sobre aquest marc general, permetre l’establiment de diferents torns o seqüències a cada unitat en funció de la seva realitat.
Homogeneïtzar el tractament dels descansos durant la jornada de treball.
Definir la jornada anual de treball efectiu i quins conceptes ha d’incloure (formació, manteniment físic...).

DEFINICIÓ DE CONCEPTES I CONDICIONS
Definir adequadament el concepte “necessitats del servei”, amb una gradació que correspongui a la gravetat de les diferents situacions possibles.
Regular la disponibilitat i el dret a la desconnexió, en funció de les categories i les seves funcions (sistema de guàrdies).
Determinar els mecanismes de comunicació de canvis de planificació.

REGULACIÓ HORARIS ESPECIALS ESPECÍFICS
Estudiar i analitzar les necessitats específiques de cada especialitat o tipologia de llocs de treball, per tal de regular el marc horari que escaigui en cada cas.
Adequar aquests horaris al sistema general de garanties.

SOLUCIÓ A LA PROBLEMÀTICA DE LES HORES ACUMULADES
Revisar els sistemes de compensació per identificar fórmules alternatives que evitin l’acumulació massiva d’hores (festius en dates assenyalades, GNP, compensació per canvis de planificació...).
Establir un règim transitori que garanteixi el gaudiment de les hores ja acumulades a les bosses, abans de la finalització de la relació de servei.


VACANCES I PAP
Revisar els criteris de repartiment i gaudiment, amb la finalitat d’aproximar-los a les necessitats de conciliació de les persones treballadores, tot garantint l’adequada prestació del servei en tots els períodes de l’any.

REDUCCIONS DE JORNADA I ALTRES MESURES DE CONCILIACIÓ
Flexibilitzar els criteris de gaudiment de les reduccions de jornada i estudiar la viabilitat d’incorporar la reducció de jornada per interès particular.
Estudiar mesures de conciliació alternatives que no tinguin impacte retributiu, per tal de reduir la bretxa salarial.

Us mantindrem informats de cara a les pròximes reunions i us animem a enviar-nos els vostres suggeriments a través del correu electrònic seime@seime.cat.
Per a més informació no dubteu en contactar amb nosaltres.

Consell executiu del Seime.
22 de març del 2022.                           
NÚMERO DE COMUNICAT:39/2022 
DATA:22 de Març de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies