OFERIMENT PER OCUPAR LLOCS DE TREBALL VACANTS DE LA CATEGORIA DE SOTSINPECTOR/A: OFERIMENT PREVI 
 
En data 26/03/24 la SGRH ha publicat un oferiment per ocupar llocs de treball vacants de forma provisional de la categoria de sotsinspector i sotsinspectora.
Des de la nostra organització sindical hem denunciat la manca de comunicació de la publicació d'aquest oferiment envers les organitzacions sindicals, especialment el sindicat de comandaments de l'escala intermèdia que aglutina gairabé el 80% sotsinspectors i sotsinspectores del Cos de Mossos d'Esquadra, donat que es un oferiment que té gran impacte en la categoria i que no s'han oferit algunes vacants que des de fa temps tenim la certesa que no han estat cobertes.

A part de tot això hem detectat que s'ha ofert un seguit de vacants que s'han de proveir mitjançant concurs específic quan encara no s'ha desenvolupat la normativa en el decret de provisió de llocs de treball que desplegui quins són els requisits i mèrits necessaris per consolidar la vacant, la qual cosa és imprescindible per poder dotar al procés de transparència i no desvirtuar els principis de mèrit, capacitat i igualtat.

A més també hem observat alguns errors en l'atribució de alguns subnivells retributius en determinades places que no concorden amb les graelles de l'acord del 03 de març del 2022.
Hem elevat algunes dubtes que ens heu anat plantejant els darrers dies als responsables de la SGRH i ens han aclarit aquests aspectes:

- Les persones que ja son de la categoria de sotsinspector/a no estan obligats a participar, ja que en cap cas poden pendre la seva ocupació, només si volen canviar de lloc.


"La Instrucció 8/2023, de 13 de novembre, sobre la provisió temporal de llocs de treball del cos de Mossos d'Esquadra estableix que, amb caràcter previ a la resolució d'una convocatòria d'ascens, es publicarà un oferiment obert als efectius que ja formin part de la categoria, per tal que puguin tenir accés a les noves vacants que s'hagin de cobrir amb la convocatòria de forma prioritària respecte de les persones que accedeixin de nou a la categoria, llevat que aquests llocs de treball ja hagin estat oferts prèviament a la darrera convocatòria de concurs general"

Aquest oferiment pels efectius que ja formen part de la categoria hauria de tenir un altre format, ja que no és de rebut que un sotsinspector/a que té plaça definitiva en LD, CE o CG hagi d'optar per una plaça de caràcter provisional amb el risc que comporta "abandonar" la seva plaça definitiva, que serà coberta a resultes provisionalment amb el consegüent risc de ser cessat per no cobrir aquesta plaça.

Això comportarà que molts companys que es trobin en aquesta situació administrativa que desisteixin d'optar a un altra plaça perquè poden veure perillar l'estabilitat del seu lloc de treball.
Fa anys que insistim que la forma provisió per concurs específic ja s'hauria d'haver desenvolupat i ara no estaríem en aquesta situació. Des de la nostra organització sindical, novament tornem ha inssitir en la necessitat de participar en forma definitiva per ocupar llocs de treball comandament i eliminar la situació de provissionalitat, com en la necesitat de reduir els llocs proveits per lliure designació. 

Un altra queixa és el procés de selecció d'aquestes places que estan subjectes en determinats casos a un informe favorable i entrevista personal per valorar l'adequació o no del aspirant, lo que confirma que l'assignació de les vacants no sigui prou transparent ni tingui el mateix rigor que en altres processos de selecció.

Per tot l'exposat hem presentat un escrit sol·licitant els següents extrems :

-Delimitació dels llocs de treball que es proveeixen per lliure designació.
-Oferiment definitiu dels llocs de treball proveïts per ld.
-Revisió dels llocs de vacants que creiem que no han sortit.
-Revisió dels nivells retributius que detallem com no correctes.
-Relació i detall dels mèrits i capacitats a valorar per proveir els llocs oferits de concurs específic.
-Dates dels terminis per resoldre l'oferiment i previsió d'incorporació.Estarem molt atents a aquest procés final d'assignació de places perquè no volem que es donin situacions injustes on no s'estableixen criteris clars i es converteix en subjectiu tot raonament.

Consell Executiu del SEIME

02 de d'abril de 2024

                                            
DATA:27 de Març de 2024
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies