ACCIÓ SINDICAL 
Protocol específic en cas d’alertes de calor extrema i avaluació del risc des del punt de vista tèrmic en alertes de calor extrema. 
 
En el passat CSSL del dia 16 de juny del 2023 per part de SEIME-FEPOL es va fer incís en quines indicacions es donarien a les diferents unitats per fer front al risc tèrmic durant les onades de calor extrem.
Des de la SGPRL se’ns va informar que es parlaria amb Prefectura per tal de evitar al màxim l’exposició innecessària.

Conjuntament amb els sindicats de l'escala bàsica SAP-SME- vam entrar escrit informant de les indicacions del RDLL 4/2023 i de les indicacions del RD 486/1997. On en funció dels diferents nivells d’alerta meteorològica es garantís la protecció de les persones.

En aquest document s’especifiquen quines son les recomanacions a les empreses, per evitar i minimitzar el risc. Aquest Reial Decret Llei 4/2023 deixar clar que en els treballs exteriors cal prendre
mesures adequades per protegir les persones treballadores en front a qualsevol risc relacionat amb fenòmens meteorologies adversos, incloent les temperatures extremes.

Les mesures preventives inclouran la prohibició de desenvolupar certes tasques durant les hores del dia en les que els fenòmens meteorològics no permetin garantir la protecció de les persones.

Des de el Departament d’Interior, Direcció de serveis, se’ns ha fet arribar la fitxa informativa de risc específic amb codi FIRE08 de juliol del 2023 on consta la descripció del risc i les mesures individuals de prevenció. En aquest document no consta cap tipus d’indicació als caps d’unitat per minimitzar els risc.

Demanem:

En primer lloc, que es porti a terme un protocol específic en cas d’alertes de calor extrem i que s’implementi de forma urgent.

En segon lloc, que es porti a terme l’Avaluació de riscs d’estrès tèrmic de les persones treballadores del CME en els moment on es fan control o altres activitats similars en la via pública o exterior, en moments de calor extrema.

En tercer lloc, que per part del DINT es subministrin ampolles d’aigua a totes les persones treballadores del CME durant el temps de treball, a càrrec del mateix Departament.
 
DATA:14 de Juliol de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies