COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Nou èxit jurídic 
 
El 2020 vàrem tenir una sentència favorable del Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona, sobre la demanda presentada per un Sergent en funcions de Cap d'Investigació que va estar ocupant un lloc de la categoria de Sotsinspector/a.

La sentencia favorable va estimar el recurs presentat pel nostre afiliat contra la desestimació per silenci administratiu de 2018 de l'Administració on reclamava les retribucions econòmiques de la part proporcional del complement específic de la categoria de sotsinspector/a de nivell 21.A.


Contra dita sentència, l'administració va interposar recurs d'apel·lació, recurs que va ser admès pel Jutjat d'Instància i posteriorment va ser remes al TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU.

Finalment, la Secció Quarta de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha desestimat l'apel·lació presentada per la Generalitat de Catalunya contra la primera resolució favorable del Jutjat Contenciós Administratiu 8 de Barcelona, on ja es va reconèixer el dret a percebre la diferència del complement específic de la categoria de sotsinspector/a en ocupar el lloc i les funcions com a cap d'unitat d'investigació al sergent durant el període del 5 de març de 2018 fins al 28 de gener de 2019.

“En conclusión, en el presente caso, las circunstancias de la asunción de funciones superiores estimada por la sentencia de instancia se ven reforzadas por las declaraciones del testigo propuesto por la administración, que declara no haver encontrado sustituto para el Subinspector de baja laboral y no haber reforzado con otro sargento la unidad durante este periodo temporal, de lo que se deduce que las funciones que ejerció el reclamante fueron las del subinspector, con un complemento específico superior al percibido y que es esto lo que le corresponde.”


Amb la desestimació del recurs d'apel·lació presentat per la Generalitat es reconeix la necessitat de fer l'encàrrec de funcions quan s'ocupen llocs de forma temporal i s'assumeixen les funcions destinades a una categoria superior.

Independentment, estigui ocupat o desert el lloc de treball cal reconèixer l'assumpció de les feines realitzades, la responsabilitat i el compromís que s'assumeix.


Consell Executiu del SEIME
              
NÚMERO DE COMUNICAT:1/2023 
DATA:5 de Gener de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies