COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Reunió mesa de Negociació de 2 juny de 2023 
 
Previ a la reunió, les organitzacions signants hem adreçat un nou escrit al Departament d’Interior tornant a especificar quines son les millores que proposem.

En data de 2 de juny, les organitzacions sindicals representatives i el Departament d’Interior ens hem tornat a reunir. Una reunió que previ al seu inici, les organitzacions signants d’aquest comunicat havíem adreçat novament la plataforma reivindicativa que proposem amb les qüestions que considerem imprescindible negociar.

Punts que destaquen de la Plataforma reivindicativa:

- Seguim reclamant que es prioritzin les qüestions de caire econòmic i horàries per davant de les mesures relatives a permisos, vacances, reduccions de jornada i conciliació.

- No obstant, i davant l’estratègia conjunta amb l’altre bloc sindical d’abordar primerament les Mesures relatives a permisos, les organitzacions signants tampoc quedarem al marge de presentar les nostres propostes.

- És evident que moltes de les millores que s’han proposat, ja es contemplen per a la resta de persones funcionàries de la Generalitat de Catalunya i per tant, només seria qüestió de voluntat política el seu reconeixement per al cos de mossos d’esquadra.

- Insistim en la necessitat de reduir fins a 1520 hores, la jornada laboral anual i de igualment, insistim que fora d’aquestes hores, els mossos i les mosses d’esquadra han de poder conciliar la seva vida familiar i particular.

- Per contra de les quatre formes de disponibilitat que planteja l’Administració, nosaltres n’acceptem dues. Una Disponibilitat No Presencial (DNP) retribuïda amb 5,35 euros per hora que s’està disponible i una Disponibilitat Voluntària per mobilitzacions addicionals de sis (6) jornades de treball extraordinàries a raó de 235 euros mensuals per 14 pagues anuals.

- La percepció de les disponibilitats proposades anirien dins d’un Complement Específic Circumstancial Variable (CECV) que, a més d’aquestes, contemplaria: (1) la Nocturnitat (que s’hauria d’incrementar en 1,5 euros del preu actual), (2) la compensació per treball en 12 hores (diferenciada si és entre setmana o en cap de setmana), (3) la compensació per treball de menys de 12 hores en cap de setmana, (4) el treball en dies festius assenyalats, (5) la compensació econòmica per perllongament del servei i (6) exclusivament per a l’escala intermèdia el compliment de l’Acord de l’any 2020 sobre el passo al Grup B.

- En quan a les assistències a declaracions judicials, si aquesta s’assisteix presencialment proposem una compensació de 200 euros per declaració, mentre que si es fa per videoconferència la indemnització seria de 150 euros. 

- Proposem una compensació pel gaudiment de les vacances fora de l’horari escolar tal i com té per exemple la Guàrdia Urbana de Barcelona.

- Cal regularitzar la situació del gran nombre d’hores acumulades que tenen mols efectius policial. Per tant considerem imprescindible que es paguin com a extraordinàries totes aquelles hores acumulades reduint-les fins a un màxim de 32,5 tal i com contempla la instrucció 2/2003.

A continuació us fem un resum dels punts que es van tractar a la reunió:

- El Departament ha presentat una segona proposta de mesures relatives a permisos, vacances, reduccions de jornada i conciliació. Aquesta segona proposta contempla:

• Permís per lactància en cas de famílies monoparentals.

• Ampliació del permís per naixement i cura de menor en famílies monoparentals.

• Permís prenatal.

• Permís per deures inexcusables relacionats amb la conciliació de la vida familiar amb
la laboral.

• Gaudiment fraccionat dels permisos per assumptes personals i per hores
acumulades.

• Presència mínima per a l’autorització de les vacances.

• Prioritat en el gaudiment de les vacances en els mesos de juliol i agost per a les persones amb fills o filles menors de 12 anys a càrrec.

• Reducció de jornada per interès particular.

• Ampliació de la reducció de jornada per cura de fill o filla menor de 14 anys.

• Incorporació de la planificació concreta dins les formes de gaudiment de les reduccions de jornada.

- Per oposició de les organitzacions signants, en tant que ho consideràvem una clara discriminació per a la resta, la prioritat en el gaudiment de les vacances en els mesos de juliol i agost per a les persones amb fills o filles menors de 12 anys a càrrec ja ha estat retirat de la negociació.

- En quan a la compensació per especial responsabilitat que contempla l’Administració, segons la qual es “compensaria la realització de funcions de cap de torn per part d’efectius d’inferior categoria”, proposem que no només es centri en la figura del cap de torn i que s’apliqui aquesta compensació a totes les responsabilitats existents. Recordem figures com Caps d’OAC i coordinadors d’OAC que a dia d’avui estan essent assumides per agents i caporals quan les han de cobrir sergents/es i caporals/es respectivament.

- En quan a la compensació per assistència a declaracions judicials, tal i com ja s’ha dit anteriorment, les organitzacions sindicals veiem insuficient la proposta del Departament de 140 euros (presencial) i 70 euros (per videoconferència).

• Respecte les declaracions per videoconferència estem en contra a més que només es retribueixi en el cas que suposi desplaçament a seu policial i judicial i per tant proposem l’eliminació del redactat d’aquesta especificació.

- Sobre la presència mínima de vacances proposem al Departament que els comandaments de les unitats, àrees i divisions tinguin capacitat autoorganitzativa i sempre que es garanteixi un mínim de 21 dies de vacances en el període comprès entre el 15 de juny i l’11 de setembre.

- Proposem una compensació de 170 euros per treball en 14 dies festius assenyalats (i no 10 com proposa el Departament) per jornades de menys de 12 hores i de 240 euros per jornades de 12 hores.

Aquests son, a grans trets, els temes que han estat tractats a la darrera reunió de negociació. A diferència del que s’ha dit fins el moment, en cas d’arribar a un consens en les mesures relatives a permisos, vacances, reduccions de jornada i conciliació NO es signaria un acord a banda, sinó que es passaria directament a les qüestions econòmiques i la resta de blocs.

En la propera reunió i davant la presentació del nou document de plataforma reivindicativa presentat per les organitzacions signants d’aquest comunicat, el Departament d’Interior ens en donarà retorn.

A més s’ha tornat a reivindicar la necessitat d’entrar a negociar també la reducció de la jornada laboral anual, la qual esperem pugui ser abordada, a la següent reunió de negociació. Per la complexitat i extensió de les qüestions que se us traslladen en aquest comunicat, les organitzacions signants tornarem a convocar noves assemblees virtuals per informar més àmpliament de totes les qüestions tractades i de l’evolució de la negociació.
 
DATA:5 de Juny de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies