COMUNICATS 
Resum del comitè de seguretat i salut laboral del dia 15 de desembre del 2022 
 
Dades de Sinistralitat
Segons dades facilitades del període compres entre el gener i setembre del 2022, els accidents laborals amb baixa han estat 470, sense baixa 765, fent un total de 1235, amb 13 accidents de caràcter greu.

Dels 891 accidents, el 66,33% pertanyent a USC i 7,52% a ordre públic. Sent els mesos de maig i juny els que tenen major accidentalitat.

Els accidents in itinere són 95 dels quals 72 amb baixa mèdica i 78 han estat accidents de trànsit.

Per part de SEIME-FEPOL es demana si aquest volum pot ser causat per culpa del gran volum de desplaçaments de les persones treballadores del CME a causa de la manca de concursos de trasllats.
A més a més, exposem dades de l'estudi de mobilitat fet per part de SEIME-FEPOL abans de la pandèmia on es podia visualitzar que de mitjana cada persona del CME fa uns 53,40 km, amb un temps de 53,82 minuts de desplaçaments per anar a treballar (Aquest estudi exclou la ciutat de Barcelona).
Hem exigit que es programin més concursos de trasllats per tal de millorar l'acostament de les persones treballadores a casa seva, per tal d'evitar al màxim aquests accidents in itinere.

Per regions policials, destaca la RPM de Barcelona amb un 9,66% i la RP amb menys accidentalitat és la RP Tarragona amb un 4,75%.

Les unitats més afectades són unitats de seguretat ciutadana amb un 65,02% seguida de les unitats d'ordre públic amb un 7,94% dels accidents.

Dades d'absentisme fins al setembre 2022
L'absentisme fins al mes de setembre del 2022 ha estat d'un 9,88% de mitjana a tot el cos, amb una disminució respecte al 2021 d'un 0.05%.
La RPM Barcelona té un 10,13%, RPMN un 10,67%, RMPS un 10,81%, RP Tarragona un 9,26%, RP Central un 10,53%, RP Pirineu Occidental un 8,81%, RP Girona un 10,12%, RP Ponent un 10,13%, i la RP Terres de l'Ebre un 9,01%.

Programació d'Avaluacions de riscos i PAU (Plans d'autoprotecció)
Durant l'any 2022 s'han realitzat un total de 26 avaluacions de riscos laborals.
La previsió de cara al 2023 és fer uns 25 més i 6 Avaluacions de riscos laborals (ARL) especifiques perARRO, BRIMO, Canina, Subaquàtica, i sobre manipulació de comisos substàncies estupefaents (marihuana), etc.
També hi ha la intenció d'iniciar el PAU a totes les regions policials.

Activació del protocol assetjament laboral i psicològic
S'ha fet una activació durant aquest trimestre. Des de SEIME-FEPOL demanen un recull de l'estat dels casos i del seu resultat, des de l'inici o activació del protocol, per tal valorar el seu funcionament.

Servei de Vigilància de la Salut
S'han fet exàmens de salut a 1291 persones, 315 a Girona, 281 a Tarragona, i 271 a Lleida. Pel que fa a la lipoatròfia hi ha 7 casos en seguiment. La mútua ASEPEYO ha demanat no tancar els casos en espera de verificar el seu estat.

Suport Psicològic
Hi ha hagut 9 emergències i 66 persones ateses, amb 35 casos nous i 36 altes.
Actualment, hi ha 265 casos en seguiment amb un total de 410 actuacions.
S'han dut a terme 3 retirades d'armes, amb un seguiment a 79 persones més.
També s'han fet actuacions grupals, amb comandaments i equips d'ARRO.

Activació del protocol d'assetjament sexual o per raó de sexe:
S'ha activat dos cops amb un total de 6 durant el 2022. Es demana que se'ns faci arribar un recull de tots els casos des de l'inici de l'activació del protocol i com han finalitzat per tal de verificar el seu funcionament.
En total el protocol s'ha activat en 13 ocasions entre el 2020 i el 2022.

Denuncia a Inspecció de treball sobre el comís de Marihuana
S'informa per part de SEIME-FEPOL al voltant de les dues denúncies fetes a Inspecció de Treball, en matèria de la recollida de marihuana de Girona i Amposta.
S'exposen els punts de les resolucions de treball, manca d'EPI's, estudis de risc biològic, vehicles de transport, riscos elèctrics.
Es reclama més rigor al departament per tal de resoldre aquest tema i formació tal com es van comprometre amb la inspecció de treball.

Personal mèdic del departament d'interior
Ara hi ha 4 metges i 4 infermers. Es demana per les places ocupades en l'actualitat i són 2 de metge i 4 d'infermeria.

Activitat preventiva 2023
Planificació de l'activitat preventiva del 2023 es faci l'ARL (avaluació de riscos laborals) de les unitats de BRIMO i ARRO, ja que són les més afectades per incapacitats, juntament amb Trànsit i USC.

Es demana a causa de l'alt volum de malalties lumbars. Se'ns diu que per la normativa de regulació i estabilització de plantilles no saben quina formació tindran els tècnics que vindran al Departament. Que en funció d'aquests nous tècnics es mirarà si es pot fer de cara al 2023.

Avaluació riscos laborals dels treballadors que estan ocupant llocs de TSNP
Segons la SGPRL, es fa segons el personal administratiu, temes ergonòmics, pantalles, etc. S'està fent una formació per aquest personal i de cara a l'any vinent es vol planificar específicament per ells.

Classificació i inventari dels EPI's per unitats i especialitats del CME.
Es demana l'inventari dels equips de treball i definir quins són, per poder determinar les tasques i entregues d'aquests. Sobretot, per evitar el risc d'utilització d'equips pels quals no es té formació. (Ex. Serra mecànica, desbrossadora, radials, …). També, per demanar formació en elscasos correspongui.

Criteri tècnic del qual es considera" Restabliment de l'Ordre Públic i la seguretat"
Se'ns diu que després de la reunió de 2º activitat es vol fer un catàleg de patologies i característiques (cosa força complicada per la seva diversitat).
Es vol definir aquests termes per tal de no generar ambigüitat amb la Direcció General ni amb els comandaments. Per part de SEIME-FEPOL ,expliquem que aquests ítems generen molta problemàtica, sobretot quan ho hem de definir a efectes d'Inspecció de Treball.

Retard de l'ICAM en els terminis superiors als 18 mesos.
Es demana que es faci algun tipus d'intervenció per part del Departament amb l'ICAM per resoldre casos de companys/es, que estan bé de salut i recuperats , però l'ICAM no els cita per donar l'alta o per resoldre el seu estat.

 Per a qualsevol informació més detallada podeu contactar amb els delegats i responsables del SEIME.
            
NÚMERO DE COMUNICAT:114/2022 
DATA:19 de Desembre de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies