COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Declaracions judici 17-A Audiència nacional 
 
Amb aquest acord es passa de compensar de la següent manera:
  1. Computar un total de 14 hores de treball per cadascuna de les jornades de desplaçament a Madrid, ja sigui la jornada prèvia a la declaració, la jornada de la citació, la jornada en què es produís una nova citació si la primera va resultar posposada o la jornada en què finalment es va dur a terme la compareixença.
  2. En la jornada de la declaració, cas que s’hagin computat 5 hores a cobrar o compensar d’acord amb la normativa habitual de compensació de les assistències a judici, correspondran 9 hores de treball ordinari fins a completar el total de 14 hores segons s’indica al punt anterior.
  3. Aquestes imputacions horàries no generaran el dret a la compensació indemnitzatòria especial (MOIN). La resta d’indemnitzacions per raó del servei es tractaran d’acord amb allò indicat a les corresponents autoritzacions de la comissió de serveis.Tampoc generaran el dret al complement de nocturnitat, atesa la diferent naturalesa d’aquestes assistències respecte de la prestació de treball ordinari, sens perjudici que correspongui mantenir el complement de nocturnitat per les absències justificades en la jornada nocturna anterior al desplaçament (permís per assistència a judici sortint del torn de nit), d’acord amb el tractament habitual.
  4. En casos en què la persona funcionària tingui autoritzada una reducció de jornada, les 14 hores de treball imputades generaran el dret a les hores de reducció que corresponguin en cada cas, el gaudiment de les quals es permetrà, per a aquest cas excepcional, de forma acumulada en una altra jornada.

Ens alegrem que l’Administració hagi escoltat les nostres demandes i que finalment tots els mossos i totes les mosses que han comparegut davant l’Audiència Nacional (a més de no haver patit un increment del romanent) hagin pogut rebre una millora de la seva compensació.

Sindicat de Comandaments de l’Escala Intermèdia SEIME. 12/03/2021     
NÚMERO DE COMUNICAT:11/2021 
DATA:12 de Març de 2021
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies