PROMOCIÓ INTERNA 
Comunicació oposicions d’ascens Caporal/a, Sergent/a i Sotsinspector/a 
 
De conformitat amb les bases de les convocatòries, aquests tribunals qualificadors, reunits en sessió de 18 de maig de 2023, han acordat aprovar:

1. Que la primera subprova: test de coneixements versarà sobre la normativa vigent a la data de realització d’aquesta subprova.

2. Les dates previstes per a la realització de la primera prova: prova de coneixements, són les següents:

· CO per cobrir places de caporal/a (49/23): 8 de juliol de 2023

· CO per cobrir places de sergent/a (47/23): 4 de juliol de 2023

· CO per cobrir places de sotsinspector/a (48/23): 10 de juliol de 2023

A la part privada de la web disposeu d'una nova versió del temari actualitzada a data 19 de maig del 2023.

                
DATA:19 de Maig de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies