COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Proposta bases de concurs general de sergent/a i de sotsinspector/a 2022  
 
Ahir es va fer la reunió amb els responsables de la SGRH i de la Comissaria Tècnica de Planificació de la Seguretat.


Els dos punts a tractar:
1. Bases concurs general.
2. Informació sobre les novetats que s'han incorporat en la convocatòria d'accés.


Convocatòria d'accés al CME. Novetats
Reserva de places dones 40%, es fa un sistema equivalent a la promoció d'inspector/a (interna i externa) les places vacants passaran d'un lloc a l'altre, per aprovar no es pot treure menys del 20% de la nota més baixa d'homes.
Proves físiques es modulen els barems.
S'introdueix prova voluntària de coneixement en idiomes per pujar nota amb llengües estrangeres.
Prova d'entrevista hi haurà una millor explicació de la prova.
S'actualitzen les causes d'exclusió mèdiques.
Meriten els coneixements d'ACTIC.


Proposta Bases Concurs General (Sergent/a i Sotsinspector/a)
Ens informen que hi ha unes 1500 persones amb plaça provisional de les escales bàsica i intermèdia i surten un total de 1472 places a concurs.
Tots els sindicats hem demanat la modificació dels barems per augmentar la puntuació en antiguitat i experiència professional.
Sobre les places de concurs general de sergent/a a les prebases surten 65 places vacants i una plaça a resultes.

RPG RPC RPT RPMB RPMN RPMS
3       2      3        20           24        11

Places a concurs general de sotsinspector/a en surten 13 (Caps de torn Regional i Cap de torn Sala central).

S.R MS S.R. Reus S.R MN S.R.Barcelona Sala Central
2            6                      1            2                           2

Des del SEIME, un cop rebudes les prebases el passat divendres, vàrem presentar escrit per reclamar un major nombre de places a concurs, no únicament de places vacants perquè creiem que és difícil de trobar vacants buides, sinó per ampliar la cobertura i facilitar la creació de noves places de cap de torn en les regions policials de Ponent, Central, Girona i Camp de Tarragona.

Vàrem reclamar introduir a concurs les noves places, tant de sotsinspector/a com de sergent/a de caps de torn operatiu, que s'han cobert a diferents regions policials.

Vàrem fer esment de la necessitat de fer efectiu un oferiment definitiu de concurs específic (antigues places proveïdes per lliure d'assignació), ja que des de 2016 no s'ha publicat cap oferiment, així com de les places de cap d'oac.  Per aquest motiu, continuen sent ocupades de forma provisional, cosa que impedeix alliberar places de concurs general o d'especialitat.

Una altra possibilitat és la d'alliberar places ocupades en comissió, llargues malalties, segones activitats, Ipt i en els mesos vinents places alliberades per jubilacions anticipades.

En resposta a l'escrit que va presentar el SEIME ahir van manifestar aquests punts:

-Afegeixen 46 places de resultes de l'escala intermèdia.
-Han estat incloses les vacants de segona activitat per edat, ja que no tenen caràcter reversible.
-Fan un oferiment abans de treure les promocions territorialitzades de l'escala intermèdia.
-També estan oberts a revisar les aportacions que puguem fer per detectar alguna vacant que no hagi estat inclosa (nosaltres ja hem enviat casos de la regió de Ponent, de Girona i Central per revisar).

Ara resten en esperar de les modificacions que es puguin fer i de les places que han estat incloses a resultes. En el moment que les tinguem us informarem.

Tot i això, continuem treballant i reclamant les places de cap de torn operatiu, així com noves places de sergent/a en comissaries de districte i àrees bàsiques policials (que es van dissenyar antigament com a places per a la categoria de caporal/a i en l'actualitat per necessitats operatives i realitat social del territori haurien de ser cobertes per sergents i sergentes com a responsables d'escamot o de torn).

Vàrem reclamar un oferiment de places de concurs específic  perquè, juntament amb les possibles jubilacions, puguem disposar de places vacants que facilitin la mobilitat i l'oportunitat de concursar en les regions més sol·licitades.

Una representació digna i de garanties dels sergents/es i dels sotsinspectors/es del CME.
 
Consell executiu del SEIME                                                            
Catalunya,  17 de gener de 2022
 
 
NÚMERO DE COMUNICAT:05/2022 
DATA:17 de Gener de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies