Resum Mesa de Negociació 23 de juny de 2023 
 
Aquest divendres 23 de juny hem assistit a una nova reunió de la Mesa de Negociació per a la millora de condicions laborals del CME.

En l’esmentada reunió, essent coneixedora de les demandes efectuades per les organitzacions sindicals, l’Administració ens ha presentat una nova proposta basada sobre 5 punts:

1. Mesures relatives a permisos, vacances, reduccions de jornada i conciliació.
2. Disponibilitat.
3. Complement específic variable.
4. Assistència a declaracions judicials.
5. Pla de carrera professional horitzontal.

La pràctica totalitat de la reunió s’ha centrat en les mesures del punt 1 del qual aprofundirem més endavant.

Respecte al punt 2 sobre disponibilitat, l’Administració exposa que les posicions estan bastant allunyades i per tant (unilateralment) han decidit posar aquest punt “a la nevera”.

Del punt 3 referent al Complement específic variable l’Administració aporta una nova proposta que retribueix la penositat de determinats torns de treball entre els que hi ha:

Ø Torn diürn dissabte i diumenge (No festius) 0,73€ hora.
Ø Torn diürn festius assenyalats (Excepte Nadal i Cap d’Any) 9,41€ hora.
Ø Torn nocturn diumenge a dijous (No festius) 3,53€ hora.
Ø Torn nocturn divendres i dissabte (No festius) 3,88€ hora.
Ø Torn nocturn vigílies de festius assenyalats (Excepte Nadal i Cap d’Any) 13,29€ hora.
Ø Nadal i Cap d’Any (Nit del 24, dia 25, nit del 31, i dia 1 de gener) 14,71€ hora.

Al contrari del que podria semblar, estem parlant d’unes quanties llunyanes a les sol·licitades. El preu de les hores nocturnes quasi no pateix increment, ja que augmentar 6 cèntims l’hora dissabte i diumenge és una burla, i els increments dels dies assenyalats i les seves vigílies són també insuficients atenent a que aquests imports són a costa de deixar de percebre els coeficients d’1,50.

Dins d’aquest punt no s’ha pogut debatre sobre el complement per especial responsabilitat en aquells casos en què amb caràcter temporal es requereixi la substitució d’un determinat cap de torn
o l’assumpció de responsabilitats superiors a la categoria que s’està ocupant.

De l’assistència a declaracions judicials del punt 4, no s’ha pogut debatre i queda pendent per properes reunions. En termes generals, l’última proposta s’estableix en 140€ per assistència presencial i 75€ per Webex.

El punt 5è referent al Pla de Carrera Professional horitzontal tampoc s’ha pogut debatre. La proposta comporta l’establiment d’uns nivells d’1 a 5 en funció de l’antiguitat i l’assoliment d’uns requisits. L’Administració ni tant sols ha aclarit si la seva aplicació serà per a totes les persones membre de totes les escales i especialitats.
Els imports son anuals i oscil·len entre els 200€, 300€, 400€, 550€ i 750€, d’acompliment per trams d’antiguitat de 5 anys. Unes quanties molt llunyanes al que caldria desitjar, i sotmeses a nombrosos condicionants perillosos, amb el greuge afegit que es pretén deixar sense efecte l’actual premi de vinculació.

Pel que fa al punt 1. Mesures relatives a permisos, vacances, reduccions de jornada i conciliació, sobre el qual ha versat la majoria de la reunió, aquest es desglossa amb els següents punts:

1. Mobilitat geogràfica per fill o filla menor de 2 anys.
2. Permís per lactància en cas de famílies monoparentals.
3. Ampliació del permís per naixement i cura de menor en famílies monoparentals.
4. Permís prenatal.
5. Permís per deures inexcusables relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral.
6. Gaudiment fraccionat dels AP’s i hores acumulades.
7. Presència mínima per l’autorització de vacances.
8. Reducció de jornada per interès particular.
9. Ampliació de la reducció de jornada per cura de fill/a menor de 14 anys.
10. Formes de gaudiment de les reduccions de jornada.

Cal tenir en compte que la major part d’aquestes mesures ja han estat aprovades per Funció Pública, guanyades en seu judicial o inclús estan incloses en la mateixa Comissió d’Igualtat de Mossos.
És evident que totes les organitzacions sindicals estem d’acord en assolir millores de tot tipus. No obstant, des dels sindicats que efectuem aquest comunicat considerem que l’assoliment d’un Acord ha de ser amb màxims i amb garanties de millores econòmiques, cosa que actualment, no succeeix.

Ens sorprèn la pretensió, insistència i volguda celeritat per part de l’Administració de voler signar un Acord en les matèries del punt 1 i deixar la resta de millores per més endavant.
Paraules com que els preocupa la conciliació, que volen avenços, que son un govern progressista, ..., no deixen de ser peculiars tenint en compte que emanen de les mateixes persones que per exemple han eliminat de facto, permutes i comissions de serveis on hi ha persones treballadores interessades en canviar-se el lloc de treball i no poden.

Per tot plegat, no serem objecte de moneda de màrqueting de ningú i seguirem treballant a la recerca d’un acord de millores real, ampli i segur, sense sorpreses i possibles incompliments futurs.
 
DATA:27 de Juny de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies