COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
SEIME segueix millorant les condicions laborals dels membres de l’escala intermèdia!!! 
 
Avui ha tingut lloc la signatura de l'acord de nocturnitat, vals de roba, comandaments i mesures per a l’escala de suport.
L’acord signat pel SEIME en 2020  de la jubilació anticipada es va incloure una nova revisió de nivells de comandaments de l'escala intermèdia, executiva i superior.
Des del SEIME durant aquest últims anys hem presentat diferents propostes per millorar l'anterior distribució signada en 2008 de llocs de treball dels membres de l'escala intermèdia que durant els anys 2013 i 2015 es van fer efectives tant per la categoria de sotsinspector/a i sergent/a.
Amb aquest acord aconseguim que es revisin una part important dels llocs de treball de sotsinspectors/es que van quedar pendent de millorà, en especials llocs que havien quedat assignats als nivells més baixos de la categoria C-20 i C-21.a. (Caps d'unitat USC/UI, Caps d'unitat central, regional/territorial i noves figures com els caps de torn operatius regionals).
En el cas de la categoria de sergent/a aquesta distribució es va fer d'una forma més correcta en disposar d'un nivell retributiu per sobre de cada nivell de l’especialitat .
També aconseguim una millora de la remuneració dels llocs de cap de torn (USC, trànsit) i cap de torn regional, caps de sala, com altres serveis que realitzen la cobertura en les franges horàries nocturnes amb l'increment del preu de l'hora nocturna.
Un dels punts que també que es planteja  i recull aquest acord és el desenvolupament i l'ampliació de la categoria dels llocs ocupats de comandament mitjançant noves convocatòries durant els anys vinents. En el nostre cas afecten els llocs de comandament de cap d'àrea i de cap d'unitat, ja que la previsió per a noves convocatòries d'inspector/a i de sotsinspector/a han de preveure un augment de places per dur a la pràctica aquest plantejament estratègic del cos.

Us fem un resum:
PUNTS GENÈRICS
Increment del preu de l’hora nocturna treballada a 3,47 euros bruts, efectes d’entrada en vigor de l’acord.
Abonament de la quantitat que resulti d’incrementar en 0’52 euros bruts cadascuna de les hores que han generat complement de nocturnitat, fetes entre l'1 de gener de 2020 i la data d'entrada en vigor d'aquest Acord.
L'exempció de nocturnitat voluntària de les persones funcionàries que tinguin més de 55 anys, prevista al punt 1.4 de l’acord que vàrem signar sobre condicions de prestació de serveis del personal funcionari del cos de Mossos d'Esquadra de 29 de gener de 2015, només requerirà la manifestació formal de la voluntat d'acollir-s'hi.
També aconseguim que voluntàriament es pugui treballar només en el torn nocturn i de tarda/nit en cap de setmana.
 (Q5), el torn de nits voluntari es durà a terme en un quadrant 7x7, amb la seqüència següent:
- 5 dies de nit (8:30 hores)
- 2 dies de tarda/nit (12:00 hores)
- 7 dies de festa.
Es substitueix el val bescanviable per roba per la quantia de 250 €, en el cas dels efectius que realitzen la comesa especial d'escorta, l'import anual serà de 445 €, o la part proporcional que correspongui.
Aquest import s'incrementarà en un 10% en l'exercici 2023, sempre i quan existeixi el crèdit pressupostari corresponent.

ESPECÍFICS ESCALES
Classificació i actualització retributiva de llocs de comandament.
En aquest punt, cal remarcar que des de la direcció del Cos DGP i Subdirecció General de Recursos Humans, insten un canvi d'estructura del cos pel que fa als llocs de treball de comandaments, en el cas de l'escala intermèdia afectarien els llocs de cap d'àrea i els llocs de cap d'unitat.
Aquest canvi s'han de promoure mitjançant la promoció de nous sotsinspectors/es i nou inspector/es durant els pròxims anys 2022 a 2026.
Garanties per a les persones que ocupen llocs de treball que d'acord amb la nova classificació han de modificar-se de categoria.
En el cas de les persones que ocupen llocs de treball que d'acord amb la nova classificació haurien de ser d'inferior categoria, es mantindran les actuals condicions del lloc de treball mentre hi romanguin.
b) En el cas de les persones que ocupen llocs de treball que d'acord amb la nova classificació haurien de ser de superior categoria:
- Fins a l'any 2026, s'han de dur a terme les convocatòries de promoció interna corresponents. Aquestes preveuran a la fase de concurs la valoració superior de l'experiència professional en aquest lloc de treball concret.
- Es garanteix a les persones funcionàries que ocupin amb caràcter definitiu aquests llocs de treball que puguin romandre-hi, en cas que superin la convocatòria de promoció interna.
Aquesta garantia també s'aplicarà a les persones que hagin ocupat durant 5 o més anys continuats el lloc de treball de forma provisional, a la data de publicació de la convocatòria.
- Les persones que tinguin 55 o més anys d'edat a la data de publicació de la convocatòria d'ascens, hauran de manifestar prèviament si volen o no participar-hi.
Si manifesten la voluntat de participar-hi, s'incorporarà a la convocatòria el lloc de treball de la nova categoria i se'ls aplicarà la garantia de romandre al mateix lloc en cas que ascendeixin.
Si manifesten que no volen participar-hi, el lloc de treball no s'incorporarà a la convocatòria i no es modificarà la categoria del lloc de treball mentre l'estiguin ocupant. En aquest darrer cas, si finalment participessin en la convocatòria, en sentit contrari a la seva manifestació prèvia, no se'ls podrà garantir la continuïtat al mateix lloc de treball.
Atès que per articular les esmentades garanties per a les persones ocupants, l'adequació de retribucions dels llocs de treball a les noves categories s'ha de dur a terme de manera progressiva en el decurs d'aquest període transitori, el fet d'ocupar un lloc de treball que d'acord amb la nova classificació correspongui a una categoria superior no pot comportar reclamacions ni reconeixements retributius d'aquesta nova categoria, mentre no es duguin a terme les modificacions pertinents a la relació de llocs de treball.
A banda d'això també hem de comptar per a la promoció la introducció de la promoció territorialitzada per aquest punt concret es necessita que l'acord sigui rectificat en acord de govern.
NIVELLS RETRIBUTIUS:
Es generen 5 nivells retributius (22.B i 22.A) (21 A i 21B) i C.20.
Es crea un reconeixement de l'àmbit regional/territorial d'àmbit metropolita i no metropolita.
Els serveis Centrals resten en l'àmbit  territorial metropolita.
En l'àmbit d'ABP es creen tres tipus( ABP A C-20,ABP B C-21 A i ABP C C-21-B. De major a menor entitat i les comissaries de districte es vincularan al mateix nivell que la unitat de seguretat ciutadana de la comissaria.
També es signa el compromís perquè el termini d'un any a la vigència d'aquest acord, s'analitzaran la resta de llocs corresponents a la categoria de sergent/a per tal d'identificar a la relació de llocs de treball els que corresponguin a cap de grup, oficina, o similar.
Així mateix, aquesta anàlisi tindrà en compte l'encaix de l'escala intermèdia en el pla de carrera professional de les USC.
I mantenim els treballs per dur a terme els treballs amb relació al passi del grup C al B d'aquesta escala, aquest punt suposaria aconseguir una de les fites més antigues pendents des de 2008 revisió del sou base, triennis i preu hores extres.Com podeu comprovar amb el tancament d'aquest acord obrim noves portes i mantenim altres obertes per continuar treballant per millorar les condicions dels membres de l'escala intermèdia, en els mesos vinents cal continuar treballant per tancar i iniciar la implantació dels plans de carrera professional de les diferents famílies. I continua fent feina per obtenir el passi del grup del C al B dels membres de l'escala intermèdia.
De nou el SEIME assoleix amb el seu lideratge anar un pas més endavant en la millora de les condicions laborals dels membres de l'escala intermèdia, fet que ens omple de satisfacció i que aconseguim sempre gràcies a les propostes, demandes i el suport que els nostres afiliats ens feu arribar i doneu.

Consell executiu del SEIME                                                   
Catalunya, 3 de març de 2022
 
NÚMERO DE COMUNICAT:26/2022 
DATA:3 de Març de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies