COMUNICATS, PROMOCIÓ INTERNA 
Grup de Treball de Promoció i Provisió  
 
Avui, 9 de maig del 2022, s'ha reunit el grup de treball de promoció i provisió per tractar dos punts que a continuació enumerem i resumirem:

1. Convocatòries d'Inspector/a, Intendent/a i Comissari/ària.

La Subdirectora General de Recursos Humans, ens comunica el posicionament que tenen sobre la situació de la derogació de la dispensa de titulació:
En primer lloc, ja es va comentar i donar les explicacions oportunes al Consell de Policia.
En segon lloc, es reafirma en la interpretació duta a terme pels serveis jurídics i refermada per Funció Pública, les persones que haguessin accedit a una escala mitjançant la dispensa de titulació s'ha de considerar que disposen de la titulació adequada per ascendir a la següent categoria dintre la mateixa escala (és a dir, de sergent/a a sotsinspector/a i d'intendent/a a comissari/ària). En la resta de casos, cal acreditar la titulació requerida per a la categoria.

Nosaltres hem demanat disposar tant del redactat de les bases com del text dels serveis jurídics com de funció pública per valorar aquests aspectes, ja que volem fer una valoració més acurada sobre el tema perquè com organització sindical considerem que el nou redactat de les bases ha de ser molt clarificador en relació a les titulacions exigides per així evitar ambigüitats en la interpretació i possibles impugnacions.
Des del SEIME creiem que és un tema molt important que afecta de forma diferent a membres de l'escala intermèdia, per aquest motiu necessitem donar una resposta concreta i seriosa al col·lectiu.


Des de la SGRH informen de la resta de novetats que es recullen en les bases, respecte d'anteriors convocatòries, i del nou calendari previst:

Nombre de places:
- 24 places d'Inspector/a (amb reserva del 25% Pla d'Igualtat)
- 10 places d'Intendent/a (amb reserva del 25% Pla d'Igualtat)
- 6 places de Comissari/ària (no hi ha reserva de places, perquè són de LD)
Previsió:
-Les bases de les tres convocatòries es publicaran durant la segona quinzena del mes de juny.
-La primera prova per les 3 convocatòries durant la primera quinzena del mes d'octubre.
-Es possible que l'oposició per a Comissari/ària es pugui accelerar.
Novetats més rellevants:
- No hi ha clàusules d'exclusió mèdica perquè no hi hauran proves mèdiques.(es requereix certificat actitud psicofísica d'ús d'armes i certificat de capacitat per dur vehicles). A petició del SEIME.
- No hi haurà proves físiques. A petició del SEIME.
- No hi haurà entrevista ni prova psicotècnica. A petició del SEIME.
- La prova oral de competències professionals davant del Tribunal Qualificador serà enregistrada i gravada (la persona haurà d'autoritzar la seva gravació i posterior conservació sine die). A petició del SEIME.
-- En aquestes convocatòries no s'aplicarà la territorialitat.
-- Merita la formació ACTIC.
-La prova d'avaluació de competències professionals per al comandament policial introduieix preguntes sobre el Pla d'Igualtat.


2. Instrucció que regularà la provisió temporal de llocs de treball del CME.

La Subdirectora General de Recursos Humans ens ha presentat la nova instrucció que regularà, principalment, els oferiments provisionals i adscripcions provisionals, i que ens han fet arribar durant el matí d'avui, i que no hem tingut temps material de revisar.  Es posposa per fer una nova reunió properament.

Consell executiu SEIME
 
NÚMERO DE COMUNICAT:56/2022 
DATA:9 de Maig de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies