COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Reunió del Grup de Treball de Promoció interna i Provisió del 10 de març de 2023 
 
Avui, els sindicats com a representants de la part social ens hem reunit amb representants de l'administració i la Comissaria General de Planificació Tècnica i Seguretat, per parlar dels següents punts de l'ordre del dia:

1. Modificació instrucció 6/2022 
2. Informació sobre convocatòries promoció interna caporal/a, sergent/a i sotsinspector/a

Amb relació a la modificació de la  instrucció 6/2022 , la qual ha suposat un canvi de model en les comissions de servei ens comenten que, un cop s'ha optat per participar en un oferiment, no s'hauran de tornar a fer els "dad46", agilitzant el procés en aspectes burocràtics. Pel que respecta a canvis d'efectius dintre d'una mateixa àrea ens informen que estan treballant en un  procediment abreujat per agilitzar els terminis i poder, entre altres coses, regularitzar les retribucions a tots aquells que tinguin un canvi d'especialitat.
Per altra banda, ens fan arribar que valoren un procediment abreujat per fer canvis d'efectius dintre de les mateixes regions. En aquest aspecte, els representants sindicals ens hem posicionat en contra, ja que això, al nostre entendre, vulneraria la pública concurrència. A tall d'exemple, un efectiu de l'escala intermèdia que fes molts anys fora de la seva regió veuria com no pot optar a tornar a una plaça d'una regió de difícil accés, mentre que un efectiu en provisional, amb molta menys antiguitat, sí que ho podria fer.

Pel que respecta al següent punt de l'ordre del dia sobre la informació de les convocatòries de promoció interna caporal/a, sergent/a i sotsinspector/a ens han manifestat QUE S'ANUL.LEN LES PROMOCIONS TERRITORIALITZADES. Ho justifiquen dient que fins que no s'aprovi el nou decret de provisió i llocs de treball no poden tirar endavant amb aquesta mena de places. Ens comenten que en preparar les bases, sorgeixen dubtes amb relació a la territorialització,  especialment en temes que afecten permanències mínimes obligatòries. Ens exposen que ho fan per prudència, que volen tenir el decret de territorialitat aprovat abans de l'adjudicació de places.

Per aquests motius, han decidit de forma unilateral que la propera convocatòria de promoció interna serà no territorialitzada, contradient TOT el que ens havien dit fins el dia d'avui.
Sincerament, nosaltres ho trobem una manca de respecte cap a tot el col·lectiu. Això suposarà, una vegada més, que els comandaments de l'escala intermèdia, amb més antiguitat, veuran com algú de les noves promocions els hi passa per davant en el seu anhel de promocionar en el territori on tenen el seu domicili. A parer nostre, entenem que hi ha vies alternatives per dur a terme la territorialitat que no s'han volgut explorar, possiblement per la negativa a acceptar una modificació del decret de segona activitat per part dels sindicats representatius.


Amb relació al nombre de places ens han comunicat que no ha variat respecte a les ja informades amb anterioritat: 170 places de sergents/a i 96 de sotsinspector/a. Hi haurà una reserva de places d'un 25% en la categoria de sergent/a (43 places) i un 25% en la categoria de sotsinspector/a (24 places). El tant per cent referenciat emana del percentatge equivalent en la població d'origen de la categoria (el mínim que contempla la llei és el 25%).
La convocatòria sortirà publicada aproximadament en 3 o 4 setmanes aproximadament, en funció del dictamen que emeti la  corresponent assessoria jurídica.
Pel que respecta a la categoria de sotsinspector/a ens diuen que, tal com ja va passar en la categoria d'inspector, es valorarà l'experiència per exercir funcions superiors i s'incorporarà la gravació de la  prova oral. També som informats que no es trauran les proves físiques de moment. Des del Seime sempre ens hem mostrat contraris a la realització de proves físiques a la categoria de l'escala intermèdia, però és una altra decisió que s'ha pres de forma unilateral per part de la SGRH.
Un altre punt que ens ha generat un punt més indignació ha estat la notícia que el concurs general que hi havia previst, en paral·lel a les promocions d'ascens territorialitzades, ha estat posposat! Les organitzacions sindicals hem demanat que no es demori la seva publicació i tiri endavant tal com estava previst, però des de la SGRH responen que afectaria el nombre de places i que el publicaran més endavant. Els sindicats hem reclamat que es publiqui tal com estava previst, sens perjudici que més endavant, se'n publiqui un de nou atenent al nou decret de territorialitat.
Des del Seime hem demanat unes prebases, entre altres motius, per tal de preparar el temari. Ens responen que no ens les poden enviar per un  tema d'assessoria jurídica, així com possibles canvis normatius en procediments d'actuació o altres reformes legislatives que s'hagin pogut dur a terme darrerament.

Consell executiu del Seime.
10 de març del 2023.
                                                                                              
NÚMERO DE COMUNICAT:16 
DATA:10 de Març de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies