COMUNICATS 
Noves instruccions reguladores de les vacances i dels permisos d'assumptes personals de les persones funcionàries del CME. Publicades a la Intranet 
 


- Instrucció 1/2022, de 24 de març, sobre normes reguladores de les vacances de les persones funcionàries del cos de Mossos d'Esquadra.

Rellevant:

Inclou com a novetats un canvi en el procediment de modificació de vacances. S'exceptua el vistiplau de la subdirecció general de Recursos Humans i seran els comandaments superiors jeràrquics immediats amb rang de cap d'àrea o superior qui autoritzarà, a partir de l'entrada en vigor d'aquesta instrucció, les sol·licituds de modificació de vacances.

Es modifica el sentit del silenci administratiu en el procediment d'autorització del gaudiment del període de vacances fora dels períodes ordinaris i, en aplicació d'aquest canvi, les persones interessades poden entendre desestimades llurs sol·licituds un cop transcorregut el termini establert per dictar resolució.

- Instrucció 2/2022, de 24 de març, sobre normes reguladores dels permisos per assumptes personals de les persones funcionàries de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.

Rellevant:


Inclou com a novetat la modificació del sentit del silenci per a la concessió del permís per assumptes personals així doncs, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds un cop transcorregut el termini establert sense que s'hagi dictat i notificat resolució expressa.

D'acord amb l'establert al punt 3.3 de la Instrucció 2/2022, de 24 de març, sobre normes reguladores dels permisos per assumptes personals de les persones funcionàries de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, tenint en consideració l'afectació a diferents serveis durant els mesos de desembre 2021 i gener 2022 per acumulació de baixes mèdiques amb motiu de la sisena onada de Covid, us informo dels supòsits en què les persones funcionàries afectades poden sol·licitar l'ampliació del termini de gaudiment del permís per assumptes personals.

Els serveis han d'haver denegat a aquestes persones sol·licituds de permisos per assumptes personals durant els mesos de desembre 2021 i gener 2022, amb motiu de la manca d'efectius per l'acumulació de baixes mèdiques a la seva unitat.

Les persones que es trobin en aquesta situació, han d'emplenar el formulari DAD 88 adjunt a aquest comunicat i trametre'l, abans del 10 d'abril de 2022, als serveis d'administració corresponents.

Finalment, també hi ha hagut una modificació en el DAD 17 i DAD 40.             
NÚMERO DE COMUNICAT:45/2022 
DATA:1 de Abril de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies